Kära framtid,

 PDF | TXT
KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST2014 Till alla. © Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) Valmanifest2014 Grafisk form: Socialdemokraterna Tryck:Åtta45TryckeriAB Upplaga: 100 000 ex. ISBN: 978-91-532-0654-5 Stockholm 2014 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För alla. Sid. 24 En kunskapsburen framtid. För alla. Sid. 32 En pålitlig välfärd. För alla. Sid. 42 En rättvis värld är möjlig. 5 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Sverige är ettbra land, men något håller på attgå sönder. Arbetslösheten är högre än när högerregeringen tillträdde. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit i sju år. Till- sammans kan vi vända utvecklingen, men då måste vi .............................................................................................................. en bättre skola istället för fortsatta skattesänkningar och mer vinstjakt i välfärden. I valet den 14 september avgörs hur Sverige ska ta sig an de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Hur ska vi som land möta klimatförändringar, en åldrande befolkning och globalisering? Ska många ungdomar även i framtiden gå arbetslösa, i ställetför attjobba eller studera? Ska kunskapsresultaten i svenska skolan fortsätta att falla och skillnaderna mellan elever öka? Ska kvaliteten i vård och omsorg fortsätta att urholkas? Ska jämställdhet mellan kvinnor och män dröja ännu längre? Socialdemokraterna söker svenska folkets mandat för att byta kurs för Sverige. Valetstår mellan attfortsätta sänka skatterna – eller att investera mer resurser och personal i skolan, vården och omsorgen. Detstår mellan attfortsätta passivt se på när ungdoms-och långtidsarbetslösheten ............................................................................ Valetstår också mellan två olika synsättpå hur vi bygger Sverige starkare. Ska vi fortsätta att låsa fast politiken i hårt hållna ideologiska block, eller ska vi samarbeta för att hitta de bästa lösningarna för Sverige? Vi socialdemokrater är övertygade om attmer samarbete är detbästa för Sverige – mellan människor, mellan partier, över blockgränsen, mellan politik och näringsliv, mellan politiken och det civila samhället, och mellan stat och kommuner. Socialdemokraternas uppgiftdekommandefyra åren är att hålla samman Sverige. Därför sätter vi jobben först. ..............................................................................................................hetengårföre allt annat.Jobben ska sättasfrämstihela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater tänker vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som .... .................... ...... ...... .......... ............................ ...... .... ...... människor i arbete. Investeringar i skola, vård och om- sorg går före skattesänkningar och privatiseringar. Ord ........ ...... ........ .. .......................................................... ................ välfärd.Reformer ska genomföras på ettansvarsfulltsätt. ................................................................................................................ Sverige når överskottsmålet över en konjunkturcykel. Klyftorna som drar isär Sverige ska minska, mellan män och kvinnor, mellan storstad och landsbygd, mellan svenskfödd och invandrad, mellan rik och fattig och mellan gammal och ung. Varje människa behövs, och kan bidra. Ingen mår bra av att stå utanför. Därför krävs ett nytt samhällskontrakt. Den enskilde ska ges möjligheter, till utbildning och jobb, men också mötas av tydliga förväntningar. UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN SKAVI TATYDLIGA STEG MOT SOCIALDEMOKRATERNAS LÅNGSIKTIGA MÅL: • Lägstarbetslöshet i EU. Arbetslösheten har de senaste åtta åren ökattill 400 000 människor. Ungdomsarbetslösheten är nästan 25 procent. Det är dags för förändring. Vårt mål är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020. • En skola i europeisk toppklass. De svenska skolresultaten har sjunkit och är nu lägre än snitteti OECD inom samtliga mätta områden, matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det är dags för förändring. Vårt mål är att Sverige inom tio år har en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU. • Bättre vård och minskade klyftor. I jämförelse med andra länder har kvaliteten i svensk sjukvård halkat efter. Inkomstklyftorna vidgas snabbare än i något annat OECD-land. Det är dags för förändring. Vårt mål är att inkomstklyftorna ska minska, genom investeringar i jobb och välfärd. Depåverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. SÅ VILLVI SOCIALDEMOKRATER SKAPAETTBÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. 10 10 EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. .......................................................................................................... ................................................................................................................ lösheten minskar. Ett arbete betyder gemenskap och tillhörighet. Det märker många först när de inte längre kan säga ’’jag går till jobbet’’ på morgonen. En egen lön är en källa till både frihet och möjlighet attfå hyreskontrakt eller attköpa en bostad, attåka på semester och att förverkliga sina drömmar. Ett land med hög sysselsättning blir rikare, tryggare och öppnare. Klyftan mellan dem som har ett jobb och de 400 000 som står utanför kan bara överbryggas av högre sysselsättning. Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. Detär människor som utbildar barnen, håller uppe kvaliteten i vården, bygger bilar och bostäder, kör bussar, ska- par modeoch musik, står i kassan, programmerar appar och bygger upp framtidens småföretag. Det är kvinnor och män som utnyttjar sina olika talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Alla är i olika åldrar, med olika livserfarenheter, olika bakgrund, religion eller trosuppfattning, olika hudfärg, kön, könsidentiteteller sex- uell läggning. Jobbpolitiken i Sverige måstebörja ta sin utgångspunkt i människors vilja till arbeteoch utveckling. En ambitiös jobbpolitik. För alla. ...................................................................................................................... ingenting viktigare än att näringslivet kan utvecklas och växa. Sverige har en fantastisk potential, men de senaste årens näringspolitik har präglats av ineffektiva åtgärder och för lite dialog med entreprenörer och företagsledare. Den borgerliga regeringens tilltro till attstora skattesänkningar skulle minska arbetslösheten har visat sig felaktig. Resultatet har istället blivit svag tillväxt och ökad arbetslöshet. Politiken kan inte fatta beslut om nya jobb i den privata sektorn, det kan bara framgångsrika företag göra. Men politiken kan bidra till attnya jobb skapas, genom att in- vestera klokt, stötta och underlätta för företag att växa. Vi vill se en helt ny näringspolitik där staten erbjuder entreprenörer stöd i de första svåra stegen att ta en idé till ett företag och anställa de första medarbetarna. Vi vill underlätta för små företag att expandera, hitta nya ................................................................................................................stora företagen och erbjuda bättre hjälp i att vidga deras marknad till Norden, Europa och världen. Vi vill också föra löpande samtal med de största företagen om de strategiska vägval Sverige står inför. ................................................................................................................- torn skapas ökade skatteintäkter och bättre möjligheter att både förbättra skola och välfärd och ta oss an destora framtidsfrågorna; globaliseringen, klimatet och framti .......................................................................................................... En ambitiös jobbpolitik. För alla. och effektiv närings-och arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärden kan Sverige ta steg mot full sys- selsättning. Ingen uppgift är viktigare för en socialdemokratiskt ledd regering. Socialdemokraternas jobbstrategi vilar på tre ben. Vid sidan av en ny samverkansorienterad näringspolitik vill vi se ökade gemensamma investeringar i infrastruktur, bostäder, forskning och utveckling, klimatsmart teknik .................................................................................................................................. skolanoch vården,och mötagenerationsväxlingen i äld............................................................ ..................................försörjning. Dettredjebenetär attförbättrautbildningen och matchningen i arbetsmarknadspolitiken för att ge arbetslösa den kompetens som krävs för att kunna ta de jobb som uppstår. Regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat. Samtidigt som vart femte rekryteringsförsök misslyckas, växer Fas 3 varjedag. Vi vill förändra arbetsmarknadspolitiken och villkoren för Arbetsförmedlingen i grunden. Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Det krävs en ny politik för att skapa jobb eller utbildning också för personer med svag ställning på arbetsmarknaden. För att uppnå jämlikhet behöver alla inkluderas. Här kan sociala företag och andra delar av ........................................................................................................ En ambitiös jobbpolitik. För alla. UNDER NÄSTA MANDATPERIOD SKAJOBBPOLITIKEN LÄGGAS OM SÅATT SVERIGE KAN NÅ EU:S LÄGSTAARBETSLÖSHET 2020. DÄRFÖR VILL SOCIALDEMOKRATERNA: INVESTERA FÖR FLER JOBB För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft på sikt krävs att vi gör nödvändiga investeringar. Vi ska investera i infrastruktur för fungerande transporter för varor och för att människor ska kunna pendla till jobbet, vi ska investera i nya bostäder för att människor ska kunna ...................................................................................................................... möta klimatutmaningen. • Investera i bostäder. Sverige behöver en nationell bostadspolitik. Fram till 2020 ska det byggas minst ........................................................................................................ människor med vanliga inkomster kan efterfråga. Bo ............................................................................................................ rörligheten på bostadsmarknaden. Vi vill därför införa en byggbonus för byggföretag som bygger små hyresrätter eller studentlägenheter. Vi vill också stärka kreditgivning- en för nybyggnation, genom att tillföra nytt kapital till SBAB. Vi vill investera en tillväxtmiljard för attstimulera Sveriges kommuner till att bygga mer. Miljonprogram- met ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. En ambitiös jobbpolitik. För alla. • Investera i infrastruktur. Vi vill modernisera och förbättra den svenska infrastrukturen. Det kräver kraftfulla investeringar i att rusta upp och bygga utjärnvägsnätet, investeringar i strategiska infrastrukturprojekt som nya höghastighetsbanor, utbyggnad av tunnelbanan och an...... ............................ ........................................ .......................... .................................................................................................................... från fossila utsläpp. Vi vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. • Åtgärda tågkaoset. Sverige är ett stort glesbefolkat land som är heltberoendeav bra infrastruktur och goda transportmöjlighetför människor och varor. Varjetimma etttåg står still eller blir försenat är en stor kostnad för samhället. Vi vill öka anslagen till underhåll och påskynda utbyggnaden av järnvägen. Underhållet av de svenska järnvägarna ska förstatligas. • Klara de svenska miljömålen. Miljöarbetet har blivit eftersatt under de senaste åtta åren. Det kommer att krävas krafttag för att vi ska klara av att nå de mål som riksdagen har satt upp för Sverige. Därför vill social- demokraterna under den kommande mandatperioden investera en miljömålsmiljard för att stärka detlokala en- gagemanget för att nå Sveriges miljömål. Arbetet med minskade klimatutsläpp, för en giftfri miljö och bättre havsmiljö ska prioriteras. Farliga ämnen måste bort ur barns vardag. Förskolor ska vara giftfria. En ambitiös jobbpolitik. För alla. • Minska utsläppen av växthusgaser.Sverige ska år 2050 vara ett land som är oberoende av fossila bränslen. Ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar med minst 90% till år 2050 jämförtmed 1990 ska tas fram. Delmål för år 2030 och 2040 liksom sektorsvisa ..........................................................................................................len ska göras. Att utveckla morgondagens klimatsmarta lösningar kan bli en av konkurrensfördelarna för Sveriges näringsliv. Sverige ska, i samverkan med alla världens länder, vända den utveckling som bidrar till global uppvärmning. • Trygga energiförsörjningen. För att klara både jobb och miljömål behövs investeringar i det svenska energisystemet. Sverige ska ha ett överskott av el. Bygg utden förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av förnybar energi. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse. • Fler jobb i hela landet. Sverige behöver en regional utvecklingspolitik. Vi vill investera i landsbygdsprogrammetför att bidra till attgrundläggandeserviceför näring- .................................................................................................................. leda till mer konkurrenskraftiga företag, och utbyggnad av bredband. Mobiltäckningen ska förbättras. Vi vill också .................. ...... ........................ .... ........................ ...... ............ besöksnäringens tillväxt. Vi vill lägga fast en långsiktig svensk livsmedelsstrategi för ekologisk och hållbar mat. Så skapar vi bättre förutsättningar för alla landsbygdens företag. En ambitiös jobbpolitik. För alla. INVESTERA I AKTIV NÄRINGSPOLITIK – ÖKA EFTERFRÅGAN PÅARBETSKRAFT För att öka efterfrågan på arbetskraft krävs en aktiv näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. Vivill stärkahela .................................. .... ...... ...... ................ ...................... ...... entreprenörerlyckasutvecklasinaidéer tillframgångsrika produkter och tjänster. Många av framtidens jobb byg ................................................................................................................ i kultur är ett gemensamt ansvar och har ett värde i sig. • Förbättra företagsklimatet. Svenska företag ska ha bra möjlighet att föra en löpande dialog med politiska företrädare såväl lokalt och regionalt som på nationell nivå. Sverige kan bara upprätthålla sin position som stark industri och tjänstenation om vi har ett öppet klimat och förstår behovet av samarbete för jobb och tillväxt. Socialdemokraterna vill skapa ett bättre företagsklimat genom att minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar,investera i exportfrämjande och att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Sverige behöver en nyindustrialiseringsstrategi. • Grunda ett nationellt innovationsråd. De nationella insatserna för att stärka Sveriges forskning och utveck- ling måste motsvara de behov näringslivet har på den globala marknaden. För att säkra effektivitet och träffsäkerhetkommer vi att inrätta ettinnovationsråd som leds av statsministern. Regionala utvecklingsråd knyts till det nationella innovationsrådet. En ambitiös jobbpolitik. För alla. • Investera i strategiska samverkansprogram. Vi ska bana väg för nya innovationer, varor och tjänster på områden där Sverige kan hävda sig internationellt. Därför ska vi inom ramen för samverkansprogram frigöra resurser till utvecklingsprojekt inom de viktigaste framtidsbranscherna. Bland annatkommer program inrättas för att säkerställa svensk spetskompetens inom klimatteknik och Life Science. Sverige ska ha en nationell strategi för innovationsupphandling. UTBILDA FÖR RÄTT KOMPETENS – SVERIGE BEHÖVER ETT KUNSKAPSLYFT Trots att Sverige har hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta personal. En fungerande utbildningspolitik och en effektiv arbetsmarknad är avgörande om vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten. Vi vill göra omfattande satsningar inom skola, utbildning och ha en effektiv arbetsförmedling så att människor ............ .............. .............................. ...................................... Gymnasieutbildning har blivit en vattendelare på svensk .................................................................................................................. fullfölja gymnasiet. • Reformera arbetsförmedlingen i grunden.En genomgripande förändring behövs för att säkerställa att de arbetslösa får möjlighettill kompetensutveckling som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden – och dessutom hjälp atthitta rättjobb. Denöverdrivnaregelstyrningen ska minska, och möjligheten till lokal samverkan öka. En ambitiös jobbpolitik. För alla. Företag ska kunna vända sig till Arbetsförmedlingen medförtroende och få professionell hjälp med attrekrytera. Det måste också bli ett slut på den okontrollerade pengarullningen till verkningslösa åtgärder. • Införa Extratjänster för långtidsarbetslösa – avskaffa Fas 3.Fas 3 är ekonomiskt oansvarigtoch ettslöseri med ......................................................................................................fulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och skapar värde i samhället. Därför vill vi investera i Extratjänster – riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar också gör nytta. • Skapa en 90-dagarsgaranti för unga. Ungdomsarbetslösheten är ett av vår tids allvarligaste problem. Vi vill sätta en gräns för hur längeunga får gå arbetslösa. Unga människors kompetens och kreativitet måstetas till vara för attde ska få en bra startpå vuxenlivet, komma in i samhälletfulltut, och få de möjligheter som bara en egen lön kan ge – ta lån, skaffa bostad och bilda familj. Ingen ungdom ska vara långtidsarbetslös. Inom 90 dagar ska de ha ett jobb, en praktikplats eller gå en utbildning. • Investera i ett kunskapslyft. Möjligheterna att ta igen en förlorad utbildning tidigare i livet har minskat. De stängda dörrarna begränsar människors möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Under nästa mandatperiod vill vi genomföra ett nytt kunskapslyft med utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieutbildning, nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen, och ett permanent yrkesvux. En ambitiös jobbpolitik. För alla. • .... ...... ........ .................. ...... .............. .... ................ ...... universitet. .......................................................................................... Men alldeles för många stoppas redan i dörren till högskolan. Sverigetappar nu i andel högskoleutbildade sam .................................................................................................................. Vi vill istället öka antalet högskoleplatser i hela landet. • Höj kvaliteten i högskolan och öka närheten till arbetsmarknaden. Kvaliteten i den högre utbildningen ska stärkas – i hela landet. Antaletlärarledda timmar ska öka, och kopplingen till forskningen stärkas. I varje program ska studenterna erbjudas ett moment som ger kontakt med framtida arbetsgivare. Vi vill införa relevanta sommarkurser som ett steg mot ett treterminssystem. Läro................................................................................................................ redan yrkesverksamma som vill fylla på sin kunskap. • Stärk forskningen och göra den mer jämställd. Sverige ska vara en ledande kunskaps-och forskningsnation. Vi ska konkurrera med kunskap, innovationer och högt förädlingsvärde – inte med låga löner. Vi vill ge unga forskare bättre villkor. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhetdet är. Därför bör forskningspropositioner ha etttioårigtperspektiv. Högkvalitativ forskning vid varje lärosäte är viktigt för en bra undervisning. Andelen kvinnliga professorer ska öka, forskningsansla- gen fördelas jämställt och jämställda lärosäten premieras. En ambitiös jobbpolitik. För alla. UTVECKLA EN MODERN OCH JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Samtidigt utför kvinnor en betydligt störredel av detobetalda hemarbetet. Dethär håller inte. Kvinnor och män ska ha lika rättoch lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Detkräver att omsorgen om barn och äldre fungerar bra. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är oacceptabel. Vi ska minska lönegapet. Den etniska diskrimineringen och diskrimineringen av människor med funktionsnedsättning i arbetslivet ska bekämpas. Med tilltagande global konkurrens stigerkraven på om- ställning – både för företag och anställda. Den svenska modellen är mer relevant än någonsin. Genom att dela på riskerna kan vi tillsammans skapa trygghet för förändring. Företagens behov av att hantera svängningar i efterfrågan ska inteäventyra anställdas behov av trygghet eller leda till att människor utnyttjas. • Jämställda arbetsvillkor. Kvinnor och män ska ha lika rätt till goda arbetsvillkor, såsom fast anställning, heltid och hälsosam arbetsmiljö. Lönediskriminering är oacceptabelt. Därför ska lönekartläggningar genomföras varje år. Alldeles för många jobb är kortvariga och osäkra. Vi- kariatstaplas på varandra år efter år, sms-jobb, deladeturer och påtvingade deltider skapar ohållbara arbetsvillkor En ambitiös jobbpolitik. För alla. för den enskilde. Vi vill att heltid ska vara norm på hela • Stärk arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön har försämrats arbetsmarknaden. Vi vill också lösa frågan om delade på en rad områden – både inom industrin och i tjänsturer inom ramen för de centrala kollektivavtalen för .................................................................................................................. alla som jobbar i kommuner, landsting och deras bolag. arbetssituationen orsakar ohälsa. Det förebyggande ar- Huvudregeln i LAS om tillsvidareanställning ska återbetsmiljöarbetet, tillsynsarbetet och arbetslivsforskningupprättas genom att missbruket av visstidsanställningar en ska stärkas. förhindras. Visstid ska bara tillåtas under två år inom lop- pet av en femårsperiod och anställningsformen ’’allmän visstid’’ ska ses över. Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. • Reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Barn mår bra av att få en tidig och nära kontakt med sina föräldrar. Samtidigt lägger dagens ojämlika uttag av föräldraförsäkringen grunden för ett ojämlikt ansvar för barn och hushåll. Vi vill, som ett steg mot ett jämlikt uttag, reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. I samband med detta vill vi stimulera ett jämlikt uttag och avsätter en jämställdhetsmiljard för detta. • Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. När företag minskar sin bemanning ska de anställda inte bära hela ansvaret för företagens behov av anpassning. Därför vill vi förbättra a-kassan. Taket ska höjas så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning, och ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden. I takt med att arbetslösheten minskar och sysselsättningen blir högre skapas ett utrymme för ytterligare förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen. 22 23 En ambitiös jobbpolitik. För alla. En ambitiös jobbpolitik. För alla. 24 24 EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA. Kunskapsnivån i svensk skola måste höjas. När svenska skolelevers kunskapsresultatfaller mesti hela OECD-området är det en tydligsignal: nu måste skolan prioriteras. Det får vara slut på experimenterandet med våra barn. Skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt har gåttutöver kvaliteten, över kunskapsresultaten och över den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras – för varje enskilt barns skull och för våra gemensammaframtidsutsikters skull. Skolan ska ge varje barn samma livsmöjligheter, inte vidga eller cementera samhällsklyftorna. Ingetbarn väljer själv sina föräldrar eller sina omständigheter. Därför vilar det moraliska ansvaret också på samhället för att säkerställa attvarjebarn får en skolgång som ger de kunskaper och de färdigheter som krävs för att leva ett bra liv, som medborgare och på framtidens arbetsmarknad. Bara en jämlik skola kan leva upp till detkravet. Alla skolor ska hålla hög kvalitet. En skola där barn med olika bakgrund, förutsättningar, begåvningar och intressen samlas, där de samarbetar och lär sig överbrygga barriärer, ger de bästa resultaten för alla elever. Och den ger den bästa grunden för jämlika villkor och samman- En kunskapsburen framtid. För alla. hållning i samhälletnär barnen har vuxit upp. Skolanska ge en hög kunskapsnivå och måste därför aktivt arbeta mot fördomar, mobbning och rasism, och främja demo- krati, jämställdhetoch respekt för varjebarns unika värde. Sverige behöver en ny helhetssyn på kunskap och bildning. Folkbildningen med dess bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet, ska utvecklas. När vart femte rekryteringsförsök misslyckas, när arbetskraftsbrist hotar i välfärden och när samhällets klyftor växer, är svaret ett kunskapslyft för hela Sverige. UNDER NÄSTAMANDATPERIOD SKAKUNSKAPSRESULTATEN HÖJASSÅATTSVERIGEINOMTIOÅRHARENJÄMLIK SKOLASOMTILLHÖR DE FEM BÄSTA I EU. DÄRFÖR VILL SOCIALDEMOKRATERNA: INVESTERA I MINDRE KLASSER OCH TIDIGA INSATSER Att få en lyckad start på skolgången är avgörande för varjeelevs möjlighetatt klara sina studier. För att vända skolresultaten krävs därför betydande investeringar i de första skolåren. • ................................................................................................ Det kommer att ge mer tid för varje barn, ökad studiero i klassrummet och högre kunskapsresultat. Det är under deförsta åren i skolan som grunden för framgång läggs. Det krävs tidiga insatser. Socialdemokraterna vill därför En kunskapsburen framtid. För alla. göra klasserna mindre i lågstadiet, göra förskoleklassen .................................................................................................................. speciallärare och specialpedagoger så att alla elever med behov av särskilt stöd kan få hjälp så snart de behöver det. Inget barn ska halka efter och alla barn ska ges möjlighet att springa före. • Inför maxtak på 15 barn i förskolan. Barn som har gåtti en förskola med hög kvalitetlyckas bättrei skolan. Detta gäller särskiltdebarn som har föräldrar med en kortutbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. För att höja kvaliteten i förskolan vill vi minska barngrupperna och införa ett maxtak på 15 barn för småbarnsgrupperna. .................................................................................................................... Sveriges kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. INVESTERA I SKICKLIGA LÄRARE Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare som har bra förutsättningar attbedriva en god undervisning. För att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan krävs attmånga ambitiösa och begåvadestudenter väljer attutbilda sig till lärare, samt attvi klarar attbehålla skickliga lärarei yrket. • Höj attraktiviteten i läraryrket. Villkoren för lärarna måste förbättras, så att de får bättre förutsättningar att göra sitt jobb. De måste få tid för varje elev och för att En kunskapsburen framtid. För alla. utveckla undervisningen. Under den kommande mandatperioden vill vi förbättra lärarnas villkor, minska deras administrativa börda, höja nivån på kompetensutvecklingen och utveckla karriärmöjligheterna. Framgångsrika lärare ska premieras och de skickligaste ska attraheras med högre lön till skolor som har tuffa förutsättningar. Vi vill se en nationell samling för att höja läraryrkets attraktivitet. • Höja kraven i lärarutbildningen. Kraven förattkomma in på lärarutbildningen ska höjas, både vad beträffar resultat i högskoleprov, betyg och test av lämplighet. Tempot i lärarutbildningen och kraven på studenterna ska höjas. Resurserna till lärarutbildningen ska öka så att ............................................................................................................ Nya vägar in i läraryrket ska öppnas. Akademiker och yrkesutbildade ska kunna läsa in den nödvändiga pedagogiska kompetensen på ett år. Civilsamhällets initiativ, som till exempel Teach for Sweden, ska stöttas för att ............................................................................ • Stärka rektorerna som pedagogiska ledare. För att bi- dra till högre kunskapsresultatbehöver rektorerna ha tid att fokusera på sittuppdrag som pedagogiska ledare. Idag överhopas rektorer av administration och ekonomi. Vi vill ge rektorerna bättre möjligheter att utvecklas i sitt pedagogiska ledarskap. En kunskapsburen framtid. För alla. EN JÄMLIK SKOLA UTAN VINSTJAKT Nu ökar skillnaderna i kunskapsresultat mellan elever och skolor. Vi vill seen sammanhållen skola som kompenserar för olika elevers bakgrund i stället för att förstärka klyftor. Samtidigt som skolan ska bli mer jämlik tänker vi säkerställa att de resurser som är avsedda för skolan också går till verksamheten. • Skapa en jämlik skola. Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Därför vill vi investera extra resurser i de cirka 200 skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Elever i åk 6–9 som inte nåttmålen ska gå i obligatorisk sommarskola. Alla elever ska ha rätttill läxläsning. Skattesubventionen för dem som har råd attköpa privat läxhjälp, Läx-rut, ska avskaffas. • Stoppa vinstjakten i skolan. Skolföretag ska inte kunna dra ned på undervisningskostnaden ellerkvaliteten i undervisningen för attkunna göra vinst, och ingen skola ska ha ägarnas vinst som främsta syfte – det ska vara ...................... .................... ...... ...... ...... .................. ........tandeöver skoletableringarna, så attöveretablering och segregation motverkas. Krav på långsiktighet i ägandet av skolor ska införas. Skolföretag ska öppet redovisa sin ekonomi och en offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska råda för personalen. En kunskapsburen framtid. För alla. • Gör gymnasieskolan obligatorisk. Utan gymnasiekompetens är detmycket svårtattkomma in på dagens arbetsmarknad. Arbetslösheten bland de unga som inte avslutatgymnasiet är ungefär dubbelt så hög som bland dem som har det. Därför ska gymnasieskolan bli obligatorisk till 18 år. Alla gymnasieutbildningar ska vara minst treår och ha en gemensam kunskapsbas som ger behörighettill högskolan.Vi vill attgymnasietsyrkesprogram utvecklas till yrkescollege, där arbetsgivare bidrar till att ungdomarna får den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi vill göra det möjligtattefter avslutad gym- nasieexamen ta studielån för att ta körkort. • Fritidshemmen ska bli en tydlig del av skoldagen. Vi vill stärka kvaliteten med mer personal och större resurser. Fritidshemmens roll för att bistå med läxhjälp och stödja elevernas utveckling ska stärkas. Det är också angeläget att skolbarnomsorgen samverkar nära med föreningslivet så att barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter. • Investera i en rikare fritid för barn och unga. Höga avgifter i idrotts- och kulturverksamhet försämrar möjligheten för många barn och unga att ta del av sådana aktiviteter. Vi vill investera i att barn och ungdomar får bättre möjligheter till och lägre avgifter för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kulturskola. 30 31 En kunskapsburen framtid. För alla. 32 32 EN PÅLITLIG VÄLFÄRD. FÖR ALLA. Välfärden ska ge frihet och trygghetåtvarje människa, så att vi alla kan färdas väl genom livet. Den trygghet .................................................................................................................... ........ ........................ .............................. .............................................. studera. När välfärden inte fungerar är det oftast kvinnorna som får bära ansvaret för barn och äldre. Alla ska därför ha tillgång till välfärd av högsta kvalitet. När du är som svagast ska välfärden vara som starkast. När välfärden fungerar väl och betalas efter bärkraft så håller den samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till tillväxt och utveckling. Det är grunden för det välfärdssamhälle som gjort Sverige unikt. Men åtta år av skattesänkningar, privatiseringar och nedmonterad sjukförsäkring har gjort att svensk välfärd inte längre håller tillräckligt hög kvalitet. Attöver hundratusen människor, främst kvinnor, har tvingats gå ned i arbetstid eller slutat jobba helt för atti stället vårda anhöriga är en broms för samhällets utveckling. Detmåste bli ordning och reda i välfärden. Ingen ska be- höva oroa sig för attbarn, sjuka eller gamla blir bedömda utifrån lönsamhet. Människan ska gå före marknaden. En pålitlig välfärd. För alla. Den vinstjakt som pågår i välfärden måste stoppas. Riskkapitalister med kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Underprisade utförsäljningar och privatiseringarav välfärdsverksamheter som byggts upp med skattemedel är en stöld från Sveriges skattebetalare. Denna utveckling måste vändas. I äldreomsorgen är bemanningen många gånger för låg. Vårdskandalerna har avlöst varandra. Äldre som bollas mellan akutmottagningar, korttidsboenden och hemmet far illa. Personalen vädjar om mer tid och resurser. I vår- den gör byråkrati och marknadsstyrning atten läkare kan tvingas ägna upp till två tredjedelar av sin tid åt annat än patientkontakter. ........ ...... .................. ................ ........ ................ ...... ............ och känner sig pressade och hetsade i dagens samhälle. Primärvårdenbehöverförstärkassåatt det blirlättare att få hjälp med ätstörningar, ångesteller depressioner. Psykiskt sjukas och funktionsnedsattas möjlighet till vård, boende, rehabilitering och sysselsättning måste stärkas. Vi vill höja ambitionsnivån inom psykiatrin. Sverige riskerar att få en välfärd byggd på låg grundtrygghet och välgörenhet. När våra gemensamma soci .................................................................................................................. försörjningsstöd, vilket förutom att vara en tragedi för den enskilde, också belastar kommunernas ekonomi och försämrar kvaliteten i skola och omsorg ytterligare. Möj .................................................................................................................. En pålitlig välfärd. För alla. .................................................................................................................... förhindra en utveckling där privata försäkringar blir en förutsättning för trygghet och välfärd. Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar. Det civila samhället skapar mötesplatser som är fredade från kommersiella lönsamhetskrav och möjliggör utveck- ling av demokratin. Därför vill vi socialdemokrater skapa goda villkor för civilsamhällets utveckling. VÅRT MÅLÄR ATT INKOMSTKLYFTORNA SKA MINSKA, GENOM INVESTERINGAR I JOBB OCH VÄLFÄRD.DE PÅVERKBARA HÄLSOKLYFTORNA SKA SLUTAS INOM EN GENERATION. DÄRFÖR VILL SOCIALDEMOKRATERNA: INVESTERA FÖR HÖGRE KVALITET I VÅRD OCH OMSORG Viktigast för kvaliteten inom skola, vård och omsorg är personalen och dess kompetens. Därför vill vi införa nationella kvalitetslagar med höga krav på bemanning som omöjliggör vinstuttag på bekostnad av välfärdens kvalitet, samtidigt som mångfald och valfrihetgaranteras. Vårdkvaliteten ska också höjas genom att sjukvården tar till sig nya och moderna behandlingsmetoder. En pålitlig välfärd. För alla. • Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i vård och omsorg. Avknoppningar av verksamheter till underpris, skolkonkurser och vårdskandaler är uttryck för en alltför svag styrning av välfärdsverksamheterna. Vi ska ha krav på bemanning i välfärden. Privat verksamhet ska följa gällande regelverk och möta tydliga och ambitiösa bemanningskrav. Vi ska lagstifta mot försäljningar till underpris och säger nej till tvångs-LOV i äldreomsorgen. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten har bidragittill attmissförhållanden i välfärden uppmärksammats. Vi kommer att ställa motsvarande krav på alla aktörer .............................................................................................. • Öka resurserna i sjukvården. Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige. Det påverkar personalens arbetsmiljö, men också kvaliteten i vården. Därför kommer en socialdemokratisktledd regering att investera i sjukvården. • Öka resurserna i äldreomsorgen. Även äldreomsorgen har drabbats av sämre ekonomi när statsbidragen till kommunerna minskati värde, och kostnaderna för försörjningsstöd har stigit. Sämreekonomi går utöver det ..........................................................................................................sonal och de äldre. Därför vill socialdemokraterna höja statsbidragen till kommunerna så attde kan vidta nödvändiga åtgärder för att höja kvaliteten. Vi vill också utveckla stödet till boenden för äldre. En pålitlig välfärd. För alla. • Förbättra tillgängligheten inom cancervården. Få besked är så omtumlandeför den enskilda människan som att få diagnosen cancer. Allt för många tvingas vänta allt för länge med den oron innan behandlingen av sjukdo- men kan påbörjas. Vi vill införa en garanti om attvårdbehandlingen ska påbörjas allra senast fyra veckor efter att diagnosen cancer har ställts. • Trygga förlossningsvården. Bristen på personal är svår inom förlossningsvården. Den höga arbetsbelastningen kan få allvarliga konsekvenser förvårdkvaliteten. Vi kom- mer att utöka antalet utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen. • ...................................................... Med dagens lagstiftning kan patienter som har privata försäkringar gå förei vårdkön. Principen om att det ska vara behoven – och inte plånboken – som avgör när och vilken vård man får måste .......................................... ................................ ...................... .. ...... .......................................................... LÅT PROFFSEN VARA PROFFS Välfärden står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt blir vår befolkning allt äldre, och behoven av vård och .................................................................................................. välja attjobba i vården eller omsorgen, så måstevillkoren för välfärdens anställda förbättras. En pålitlig välfärd. För alla. • Större frihet för professionella medarbetare. Yrkesgrupper som tidigarevar självständiga professionella har på många ställen nedvärderats till detaljstyrda utförare på grund av överdrivet detaljerade uppföljningssystem och försök till varianter av marknadsprissättning. Teorierna om NewPublic Management, som var tänkta att effektivisera välfärden, har i många lägen byråkratiserat den. Vi vill tillsammans med de professionella utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i den offentliga sektorn. Det frigör också resurser inom välfärden. • Investera i bättre arbetsmiljö i välfärden. Arbetsmiljön måste förbättras för att välfärden ska vara en attraktiv arbetsplats. Den offentliga sektorn ska gå före och visa att en jämställd arbetsmarknad är möjlig. Delade turer ska bortoch heltid och fasta anställningar ska vara norm inom vården och omsorgen. • Gör det möjligt för 32 000 unga att ta traineejobb i välfärden. Fler unga behöver få upp ögonen för att vård och omsorg är en framtidsbransch. Vi vill därför erbjuda 32 000 unga människor möjligheten att utbilda sig och börja arbeta inom välfärden. • .............. ...... ........ .................... ........ ........ ...... ............ Antalet utbildningsplatser till bristyrken inom vård och omsorg ska öka. Vi vill erbjuda sjuksköterskor och undersköterskor studielön under specialistutbildningen för En pålitlig välfärd. För alla. att lösa bristen på specialistkompetens. Alla som jobbar i äldreomsorgen bör ges utbildning i demenssjukdomar och multisjukhet. MINSKA KLYFTORNA Socialdemokraternas uppgift de kommande fyra åren är att hålla samman Sverige. Inkomstklyftorna har vuxit snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Vi ska vända den utvecklingen Sverige behöver en politik för jämlikhet, med investeringar i jobb, skola och välfärd. Så tar vi gemensamtett solidariskt ansvar för varandra och håller samman Sverige. • Sänk skatten för alla pensionärer. Idag beskattas pensioner hårdare än lön. Det är en orättfärdig ordning. Den orättvisa straffskatten på pensionärerna ska avskaf- fas. Vi kommer attta bortpensionärsskatten helt för pensioner upp till 12 000 kronor i månaden. Det motsvarar pensionen för en genomsnittlig kvinnlig pensionär. Senast när vi nått jobbmålet avskaffas klyftan helt. • Höj barnbidragen och underhållsstödet. För attunderlätta för barnfamiljer ekonomiskt och för att minska skillnaderna i inkomster mellan olika samhällsgrupper är barnbidragen viktiga. Vi vill höja barnbidragen och studiebidragen till gymnasister med 100 kronor per barn under nästa mandatperiod. För att förbättra ensamstående föräldrars ekonomi så vill vi höja underhållsstödet med 50 kronor per barn. En pålitlig välfärd. För alla. • Förbättra sjukförsäkringen och ta bort stupstocken. Sjukdomar drabbar alla. I ettfungerande välfärdssamhälle ska sjukdom inte innebära en stor ekonomisk stress. Många människor har farit illa av attbli utförsäkradetrots attdefortfarandeärsjukaochfårbehandling. Sjukförsäkringen ska ge bådeekonomisk trygghet och erbjuda re- habilitering. Ingen ska behöva teckna en kompletterande försäkring för att få ett rimligtskydd. På sikt vill vi höja taket i sjukpenningen till tio prisbasbelopp och i ett första steg vill vi höja dettill åtta. Vi vill också attersättning- en ska vara 80 procentunder hela sjukdomsperioden och att den bortre tidsgränsen i sjukpenningen ska tas bort. • Minska hälsoklyftorna.Klyftan mellan degrupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta har ökat under de senaste årtiondena. Världshälsoorganisationen uppmanar till en medveten politik för att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Den utmaningen kommer vi att anta med en aktiv folkhälsopolitik. Vi kommer att utveckla en nationell handlingsplan för jämlik och jämställd hälsa. • Bekämpa brotten och brottens orsaker. Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekrytering- en av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för attanmäla brotteller vittna i rättegång. Fler En pålitlig välfärd. För alla. vardagsbrott måste klaras upp. Polisens effektivitet ska öka genom bättreledning, metodutveckling och kompetensutveckling. Polisutbildningen reformeras och görs till högskoleutbildning. Kriminalvården måste bli bättre på att förhindra återfall i brott. • Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. Förutsättningarna för kvinno-och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrottmåste klaras upp. Våldtäktslagstiftningen ska ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras. En pålitlig välfärd. För alla. 42 42 EN RÄTTVIS VÄRLD ÄR MÖJLIG. Sveriges röst för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter skaåterhörasi världen.Vi vill göra mer för att sprida demokrati och frihet i världen. Vi tror på politikens möjligheter att åstadkomma förändringar, också över nationsgränserna. Ettstarktinternationelltkapital kräver attvi bygger fungerande demokratiska motvikter. Vi vill attglobaliseringen ska tjäna alla. Fri och rättvis handel såväl som fackliga rättigheter är viktiga i kampen för global rättvisa. Sverige ska driva på för en global överenskommelsemellan arbete, kapital och samhälle. Sverige ska använda sitt medlemskap i EU för att ska ...................................................................................................................... dessutom attEU ska ta ettstörre ansvar för attmotverka klimatförändringar, stärka löntagarnas rättigheter och vara en kraftfull aktör för fred och solidaritet i världen. Sverige ska gå före med en ambitiös biståndspolitik. Rysslands annektering av Krim är ett folkrättsbrott. Destabiliseringen av Ukraina måste upphöra. Utvecklingen i vårtöstra grannskap kommer att bli en av våra största utmaningar. Sverige ska verka för attEU axlar ett En rättvis värld är möjlig. större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt ............................................ Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdetkränks. Mänskligarättigheter,folkrätt,internationell nedrustning och kamp motterrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik. Därför vill vi seettstarkt och reformeratFN. Vår ambition är hög och därför ska vi aktivtdriva Sveriges kandidatur till ........ .......................... ................ .................... .. ........................ ska öka. .............................................................................................................. statens (IS)terrorvåld i Irak, Syrien och Libanon och .................. ............ ............ ...... .................. .. .... .............. ...... mot internationell fred och säkerhet. Civila drabbas dagligen av det upptrappade våldet. Den etniska rensning- en måste stoppas. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att aktivt söka bidra till fredliga lösningar som grundas på folkrätten. Sveriges säkerhet byggs genom en aktiv utrikespolitik och militär alliansfrihet. Försvaretav Sverigebörjar i Sverige. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas och vår krisberedskap ska vara god. Vi vill stärka det nordiska försvarssamarbetet – inte minst det ........................ Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårtland. Alla ska ha rätttill en individuell och rättssäker prövning En rättvis värld är möjlig. av sina asylskäl.AllaSverigeskommunerskataettsolida- .................................................................................................................. medlemsstater förmås att ta ett mer solidariskt ansvar. UTRIKESPOLITIKEN SKA FORTSATTVARA BRETT FÖRANKRAD I SVERIGE. SVERIGE SKAÅTER BLI EN STARK RÖST I VÄRLDEN FÖR FRIHET, FRED, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SOLIDARITET. UNDER MANDATPERIODEN VILL SOCIALDEMOKRATERNA: • Utveckla det internationella samarbetet – stärk FN. Sverige ska åter vara en aktiv nation i FN. Vi vill med .............................................................................................................................. .................. .. ........................................................................ bistånd ska fortsatt vara 1 procent av BNI. • Försvaret av Sverige börjar i Sverige – nej till svenskt medlemskap i Nato. Den militära alliansfriheten ger handlingsfrihet och ökar säkerheten i vår omvärld. Men gemensam säkerhetoch krishantering måste också byg- gas i samarbete med andra. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas. • ............................................................................................................ter och fred. EU ska göra mer än i dag för utbildning och jobb. Vi vill stärka och bevaka löntagarnas rättigheter. ........ .......................... .......... .................. .......... .............. ...... .. .............................. En rättvis värld är möjlig. • Stärka demokratisk utveckling i EU:s närområde. Alla Europas länder har rätt attsöka medlemskap i EU. Sverigeoch EU har ettansvar attstödja Ukraina i arbetetmot korruption och för demokrati. Rysslands destabilisering av Ukraina måste motverkas. • Bidra till en hållbar fred i Mellanöstern. Israel måste avbryta sin ockupation och häva blockaden av Gaza. Våldet, terrorn och dödandetmåstefå ettslut. Alla parter måste respektera internationell rätt. Vi vill se en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Bosättningarna hindrar en sådan lösning och måsteupphöra. Sverigeska erkänna staten Palestina. • Utveckla det internationella jämställdhetsarbetet. Sverigeska bådevara ettföregångsland i arbetetför kvinnors rättigheter och aktivt driva de globala jämställdhetsfrågorna. • Driva på för ettambitiöstglobalt klimatavtal 2015. Vår generation måste ta ansvar. Målet måste vara att hejda temperaturökningen under 2 grader. Sverige och EU måstegå före och minska sina utsläpp. Vi vill att EU tar tre bindande mål; att till 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 50% jämfört med 1990, att öka andelen förnybar energi till minst40 %, samtattöka energieffektiviseringen. En rättvis värld är möjlig. Jag vill bli medlem Jag vill ge en gåva till valarbetet PORTO BETALT Namn Telefon Svarspost E-post Kundnummer Adress 110 651 700 110 03 Stockholm Postnr och ort Personnr Vi kommer att spara dina uppgifter. Läsmer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy 52