Nationella miljöhälsoenkäten 2015

SND-ID: ext0273-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har tidigare genomförts 1999 och 2007.

2015 års enkät skickades ut till 88 091 personer, slumpvis utvalda från hela landet. Målpopulationen var personer i åldern 18–84 år som varit folkbokförda i Sverige i minst fem år. Totalt besvarades enkäten av 37 133 personer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 42 procent.

MHE 15 utformades så att svaren från enkäten går att jämföra med de tidigare undersökningarna (1999 och 2007). Många frågor var exakt likadana, medan andra frågor behövde förtydligas och uppdateras på ett sådant sätt att de fortfarande går att jämföra med tidigare undersökningar. Enkäten kompletterades också med nya frågor (till exempel om känslighet mot kemiska ämnen i konsumtions­varor, om åtgärder i bostaden för att minska buller nivån inomhus och om pollenprognoser

... Visa mer..
Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har tidigare genomförts 1999 och 2007.

2015 års enkät skickades ut till 88 091 personer, slumpvis utvalda från hela landet. Målpopulationen var personer i åldern 18–84 år som varit folkbokförda i Sverige i minst fem år. Totalt besvarades enkäten av 37 133 personer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 42 procent.

MHE 15 utformades så att svaren från enkäten går att jämföra med de tidigare undersökningarna (1999 och 2007). Många frågor var exakt likadana, medan andra frågor behövde förtydligas och uppdateras på ett sådant sätt att de fortfarande går att jämföra med tidigare undersökningar. Enkäten kompletterades också med nya frågor (till exempel om känslighet mot kemiska ämnen i konsumtions­varor, om åtgärder i bostaden för att minska buller nivån inomhus och om pollenprognoser följs).

SCB har kompletterat enkäten med uppgifter om kön, ålder, län, kommun, församling, födelseland, civilstånd och inkomst från register över totalbefolk­ningen. SCB har även hämtat uppgifter om utbildning från utbildningsregister och koordinater för fastigheten eller adressen från Lantmäteriet för de svar­ande som gett sitt medgivande.

Syfte:

Syftet var att kartlägga miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos den vuxna befolkningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla personer i åldrarna 18-84 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län och bestod av 500 personer per län. Den andra delen bestod av ett utökat urval för 18 län som valt att delta med sammanlagt ytterligare 77 800 personer.

Antal individer/objekt

37133

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

42%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-03 – 2015-06
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Publikationer