The Swedish National study on Aging and Care in Nordanstig (SNAC-N)

SND-ID: EXT 0126

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Skapare/primärforskare

Anders Sköldunger - Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle orcid

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle orcid

Karolinska Institutet

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljning

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Direkta identifierare

Etikprövning

Stockholm - dnr KI Dnr 01-114

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre bosatta i Nordsanstigs kommun.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SNAC-N

Typ(er) av prov: Blodprover

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordanstig kommun

Geografisk beskrivning: Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B. M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B., & Wimo, A. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data : The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research, 16(2), 158–168. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-3452
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324546

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Handle
near-aging.se
Dataset
The Swedish National study on Aging and Care in Nordanstig (SNAC-N)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Anders Sköldunger - Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle orcid

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle orcid

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-06-10
Senast uppdaterad: 2022-03-07