SNAC - Swedish National study on Aging and Care. Delstudie: SNAC-N

SND-ID: EXT 0126

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Beskrivning

Skapare/primärforskare

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljning

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre bosatta i Nordsanstigs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001–pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordanstig kommun

Geografisk beskrivning: Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2015-06-10
Senast uppdaterad: 2017-03-17