Svenska skolbarns hälsovanor 1985/86

SND-ID: EXT 0183

Den här studien är en del av samlingen Svenska skolbarns hälsovanor

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.

Studien, som genomfördes 1985/86, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december år 1985. Enkäten besvarades av 2 933 elever i Sverige, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 90 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utvecklingen

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Skolbarn bosatta i Sverige som vid undersökningstillfället var i åldrarna 11, 13, och 15 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Urvalet görs för varje årskurs med en klusterdesign i två steg. Först väljs ett antal skolor ut på ett slumpmässigt sätt så att de är representativa för landet. Därefter slumpas en klass på respektive skola.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Epost till Skolbarns hälsovanor

skolbarns.halsovanor@folkhalsomyndigheten.se

Dataset
Svenska skolbarns hälsovanor 1985/86

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-11 – 1985-12

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-11–1985-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2933

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

90%

Publicerad: 2016-08-15
Senast uppdaterad: 2017-06-22