Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2013

SND-ID: EXT 0193

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2013 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2013 års undersökning inkluderade invånare 16-84 år i Göteborgs Stad, och bestod av 2 648 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Göteborgs Stad i det nationella urvalet var 3 740 personer. Det var totalt 1 687 personer som besvarade frågeformuläret, vilket var 45,2 procent av urvalet.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 2810 individer.

Frågorna var desamma som i 2012 års blankett förutom att de två sista frågorna 2012 ersattes med tre nya frågor. Den nationella blanketten bestod av 87 numrerade frågor. Flera av dem hade delfrågor, vilket genererade totalt 145 fråg

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), version 2013-01-31. Antalet personer i urvalsramen var 423 414. Urvalsramen stratifierades på stadsdel. Totalt bildades 10 strata. En negativ samordning gjordes med det nationella urvalet. Det innebar att de 1 092 personer i det nationella urvalet som tillhörde Göteborgs Stad inte kunde dras i tilläggsurvalet. Från urvalsramen drogs sedan ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 2 648 personer. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom ett stratum har samma sannolikhet att komma med i urvalet. Urvalsstorleken bestämdes av Göteborgs Stad. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg Stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2013

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-15 – 2013-08-13

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-05-15–2013-08-13
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1687

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 45 %

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-03-29