ISSP möjliggör internationella jämförelser av attityder

Foto: Rikard Hedlund

(Publicerad 2012-12-27)
The International Social Survey Program (ISSP) är en undersökning som studerar människors attityder i frågor kring bland annat social välfärd, miljö, nationell identitet, arbetsvillkor, religion och familjerelationer. Mellan 40 och 50 länder deltar idag i ISSP, som startade i mitten av 1980-talet.

För den svenska delen av studien ansvarar en forskargrupp på sociologiska institutionen vid Umeå universitet. De har arbetat med ISSP sedan 1992 och liknar databasen vid ett kvalitetsvin; den blir bättre och bättre ju längre tiden går. Jonas Edlund är professor i sociologi vid Umeå universitet och forskningsledare för ISSP i Sverige. När han berättar om undersökningen vill han särskilt betona några av materialets fördelar:

– I och med att vi har så många länder med, så kan man göra jämförelser både mellan länder som är ganska lika och mellan länder som är mycket olika. Eftersom vi dessutom har hållit på rätt länge har vi också möjlighet att göra jämförelser över tid, vilket är väldigt spännande.

Jonas Edlund arbetar själv mycket med analyser av ISSP-data. En av hans senaste studier på materialet handlar om i vilken utsträckning graden av religiositet har samband med hur moderniserat eller hur socialt ojämlikt ett land är. Väldigt förenklat kan man beskriva det tänkta sambandet mellan religion och modernisering som att när ett land blir rikare och mer industrialiserat så sjunker andelen religiösa i befolkningen. Edlunds analyser visar att detta samband är svagt, det finns exempelvis en hög andel troende människor i relativt rika industrialiserade länder som USA, Irland och Italien.

– Om vi istället tittar på hur socialt ojämlikt ett land är så får vi starkare samband med religiositet. Det är tydligt att i mer ojämlika länder är religiositeten mycket starkare bland befolkningen, oavsett om landet är fattigt eller rikt, säger Jonas Edlund.

Han tror att detta samband kan ha att göra med att religionen är det enda trossystem som erbjuder något slags tröst, att det är där människor tycks kunna få en förståelse för varför det blev som det blev i deras liv. I tryggare samhällen behöver man inte religionen på samma sätt enligt Edlund.

Vid tre undersökningstillfällen har ISSP haft frågor som fokuserar på religion och värderingar: 1991, 1998 och 2008. Det betyder att på detta område är det möjligt att göra jämförelser både över tid och mellan länder. Även när det gäller flera andra ämnesområden finns mätningar över tid från åtminstone början eller mitten av 1990-talet. Det är bara undersökningarna om idrott och fritid (2007) samt hälsa (2011) som ännu så länge enbart genomförts vid ett tillfälle.

Bland de närmare 50 länder som deltagit i undersökningarna finns representation från sex kontinenter. Alla de stora västliga OECD-länderna finns med, liksom många länder i Östeuropa. Bland de senaste nytillskotten märks Argentina, Kina och Palestina.

Under de närmaste fyra åren kommer ISSP att ha ämnesmässigt fokus på nationell identitet (2013), medborgarskap (2014), jobben och arbetslivet (2015) samt politik och den offentliga sektorn (2016).

– I början återkom de olika temana med fem års mellanrum, men eftersom vi numera har fler ämnesområden så har vi börjat replikera undersökningarna vart tionde år istället, säger Jonas Edlund.

ISSP-data fritt nedladdningsbara via SND

International Social Survey Program är en årlig komparativ enkätundersökning som genomförs i drygt 40 länder runtom i världen. Projektet startade 1985 som ett samarbete mellan fyra stater: USA, Storbritannien, Australien och dåvarande Västtyskland. Forskare hade vid denna tid inlett arbetet med att bygga upp komparativa databaser med bland annat inkomstdata och indikatorer för social välfärd och mobilitet. Dock fanns inga motsvarande komparativa databaser när det gällde människors attityder och värderingar, vilket var en av anledningarna till att ISSP skapades.

Den svenska ISSP-undersökningen genomförs i form av en postenkät som går ut till ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år. Svenska ISSP-data till och med 2017 års undersökning finns fritt tillgängliga elektroniskt via SND:s webbsida. Internationella ISSP-data kan laddas ner fritt från GESIS (Leibniz Institute for the Social Sciences) webbplats.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01