Engagerade diskussioner vid SND:s nätverksträff

Publicerad: 2017-11-13


Deltagare från 27 svenska lärosäten möttes på måndagen i Göteborg för att diskutera uppbyggnaden av den nya gemensamma infrastrukturen för forskningsdata. Satsningen görs 2018-2022 inom ramen för SND:s nationella uppdrag, men också på varje enskilt lärosäte som ska bygga upp lokala funktioner för att hjälpa forskare att göra sina data väldokumenterade och därmed sökbara och tillgängliga.

Lärosätena har kommit olika långt i sina processer med att göra forskningsdata tillgängliga. Ett par av lärosätena arbetar redan nära forskare med datahantering och tillgängliggörande, andra har precis börjat planera hur arbetet med frågorna ska se ut på lärosätet. Ett av syftena med nätverket är därför att göra det möjligt för lärosätena att ta del av varandras erfarenheter och utbyta kunskap. Nätverksträffens många engagerade diskussioner visade att detta utbyte redan är på mycket god väg.

Till mötet var också Sofie Björling, chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningsinfrastruktur, inbjuden. Hon berättade om VR:s arbete med open science och rådets aktiviteter relaterade till detta. För den närmaste åttaårsperioden har VR beslutat om bidrag till nationella infrastrukturer för sammanlagt fyra miljarder kronor. Innan årsskiftet ska belopp och villkor beslutas för de olika infrastrukturerna, och för SND:s del äger dialogen med VR rum den 20 november.

Förutom att bevilja bidrag har VR också ett ansvar att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata:
– Det är många aktörer inblandade och vi har en hel del överlapp i ansvarsområdena som behöver redas ut, säger Sofie Björling.

I VR:s uppdrag ligger bland annat att bidra till en konstruktiv diskussion om datahantering och tillgängliggörande av forskningsdata, att vara policydrivande i frågor som rör öppen tillgång till forskningsdata, att jobba med frågorna i nära samverkan med forskningen samt att fokusera på hela datahanteringscykeln och föra dialog med alla aktörer som berörs.

– När det gäller öppen tillgång till forskningsdata måste vi beakta hela datalivscykeln. Datahanteringsplaner är en nyckelkomponent i FAIR och en grundsten i god forskningssed. VR måste ta ställning till om och i så fall hur datahanteringsplaner ska bedömas och följas upp. Vi kommer att begära in sådana framöver, men troligen inte redan nästa år.

Ta del av presentationerna från nätverksträffen här.