GIS-material för arkeologiskt projekt: Hävla bruk - Brenäs - Ombyggnad av ledningsnätet

SND-ID: snd2291-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002052

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad ombyggnad av ledningsnätet mellan Hävla bruk och Brenäs, Skedevi socken, Finspångs kommun, har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arbetet avsåg både rasering av befintlig luftledning och schaktning för högspänningskabel på en sträcka av totalt ca 20 km. Schaktet för kabeln skulle grävas intill gravfältet RAÄ 107. Två sökschakt togs därför upp med grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Senare ändrades också sträckningen för kabeln från södra till norra vägslänten av landsvägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att gravfältet inte hotas av ledningsarbetet. Raseringarna av befintlig luftledning bedömdes inte heller beröra fornlämningar. Flera milstenar (RAÄ 106, 133, 131) kunde också beröras av ledningsarbetet. Milstenarna är dock placerade längs den södra sidan av landsvägen. I samband med ombyggnad av elnätet i Skedevi socken utfördes en kompletterande utredning etapp 1 och 2 på en kortare sträcka, mellan Tisenhult och Hasselbac

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad ombyggnad av ledningsnätet mellan Hävla bruk och Brenäs, Skedevi socken, Finspångs kommun, har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arbetet avsåg både rasering av befintlig luftledning och schaktning för högspänningskabel på en sträcka av totalt ca 20 km. Schaktet för kabeln skulle grävas intill gravfältet RAÄ 107. Två sökschakt togs därför upp med grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Senare ändrades också sträckningen för kabeln från södra till norra vägslänten av landsvägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att gravfältet inte hotas av ledningsarbetet. Raseringarna av befintlig luftledning bedömdes inte heller beröra fornlämningar. Flera milstenar (RAÄ 106, 133, 131) kunde också beröras av ledningsarbetet. Milstenarna är dock placerade längs den södra sidan av landsvägen. I samband med ombyggnad av elnätet i Skedevi socken utfördes en kompletterande utredning etapp 1 och 2 på en kortare sträcka, mellan Tisenhult och Hasselbacken inom fastigheten Rom 1:5, som tillkommit efter att den ursprungliga utredningen utförts. Sträckan besiktigades och tre topografiskt lämpliga områden valdes ut för sökschaktning. Inget av arkeologiskt intresse framkom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt schaktsträckningen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Skedevi socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skedevi, Hävla bruk - Brenäs

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8868-06

Producents dnr för projektet: 209/06

ProjektID: p507054

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-07