Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Felbränd keramik och modern teknik

SND-ID: snd2400-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002234

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera med tydliga spår av att ha blivit felbrända eller att kärlet gått sönder redan före bränningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förund

... Visa mer..
I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera med tydliga spår av att ha blivit felbrända eller att kärlet gått sönder redan före bränningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning det förekom fasta fornlämningar längs den aktuella ledningssträckningen, i samband med nyschaktningar för fjärrkyla inom de östra delarna av RAÄ 153, Linköpings medeltida stadsområde.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fyra georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig, Odlingslager

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-05-16 – 2001-08-14
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv. Blandaren och Detektiven

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Stadsdel

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-4465-01

Organisationens dnr för undersökningen: 236/01

ProjektID: p501014

ProjektID: 501014

RAÄ-nr: Linköping 153:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Feldt, A. (2005). Felbränd keramik och modern teknik : fjärrkyla genom det medeltida Linköpings östra stadsdelar : Repslagaregatan - Ågatan - Nygatan - Snickaregatan, från kv Blandaren 17 till kv Detektiven 25, RAÄ 153 : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. Rapport 2005:63. Linköping: Kulturmiljöavdelningen, Östergötlands länsmuseum

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2020-01-24