Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige

SND-ID: 2022-23

Skapare/primärforskare

Laura Riggi - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Chloe Raderschall - University of Würzburg orcid

Beskrivning

Att identifiera och kvantifiera interaktioner mellan stressfaktorer som påverkar grödor i agroekosystem är nödvändigt för att guida hållbara grödskötselstrategier. Under de senaste 50 åren har arealen med åkerbönor minskat, delvis på grund av instabila skördar kopplade till ojämn pollinering och herbivori. Effekterna av interaktioner mellan pollinerare och en viktig skadegörare, bönsmyg Bruchus rufimanus (blom- och fröätande herbivor) på åkerbönsskörden har dock inte undersökts. Med hjälp av ett faktoriellt burförsök undersökte vi hur interaktioner mellan förmodade två stressfaktorer, avsaknad av insektspollinering och herbivori orsakad av bönsmyg, påverkar åkerbönsskörden. Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter använda i publikationen:
Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686
presenteras.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00626
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05 – 2020-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Fältförsök i en fababönskörd i Uppsala

Publikationer

Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686
DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.8686

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige

Beskrivning

Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter som använda i publikationen:
Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686

Version 1

Citering

Laura Riggi. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/x99m-yh51

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Laura Riggi - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Nyckelord

ekosystemtjänster

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Burförsök med observationer och räkningar, skörd av växtmaterial
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05–2020-09
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Biologiska prover
  • Tidsupplösning: 7 dag
Publicerad: 2022-11-01