Svensk valundersökning 1976

SND-ID: SND 0008

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU76

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.

1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val s

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Riksdagen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1896-1958, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1976

Urvalsmetod

Urvalet består av tre delurval, benämnda P73, T76 och P76. Delurval P73, panelurvalet, utgörs av de personer som också kontaktades för intervju vid 1973 års val. De personer i delurval P73 som var bortfall 1973 drogs med halva urvalssannolikheten 1976. Vid databearbetning vägs dessa med faktorn 2. Delurval T76, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1976, dvs personer som är födda under perioden 1954-01-01 - 1958-09-19. Delurvalet P76, är ett representativt urval för hela valmanskåren. Efter uppvägningen av 1973 års bortfall i delurval P73 utgör de tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt urval. Urvalsfraktionen i samtliga delurval är 0.000328 med undantag för bortfallet i 1973 års undersökning där urvalsfraktionen är 0.000164. Som urvalsram för delurvalen T76 och P73 har använts registret över totalbefolkningen (RTB) med aktualitet i vecka 23 1976. Vid samtliga urvalsdragningar och reduceringar till delurval har ett urvalsprogram för systematiska urval använts.

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-08-23 – 1976-11-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISSN: 0346-5942
ISBN: 91-628-3000-7

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1978) Valet 1976. Allmänna valen 1976. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1977) Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03856-0.
Libris
ISBN: 91-38-03856-0
ISSN: 0347-9366

Petersson, O. (1978) Valundersökning 1976 : teknisk rapport. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04071-9.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138040713
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1976

Version 1.0

Citering

Olof Petersson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1984). Svensk valundersökning 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002505

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-23–1976-09-18
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Etapp A (Frågeformulär)
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-20
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Postenkät Etapp A (Frågeformulär)
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-21–1976-10-19
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Viktning

V5=viktvariabel. De personer i panelurvalet 1973-1976 som var bortfall 1973, drogs med halva urvalssannolikheten 1976. I datamängden har dessa personer därför dubblerats.

Variabler

290

Antal individer/objekt

2652

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74.1%

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05