Svensk valundersökning 1976

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.

1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter.

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0008

Alternativ titel:

VU76

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.

1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-08-23 — 1976-11-19

Instrument:

Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)

Postenkät Etapp A (Frågeformulär)

Frågeformulär Etapp A (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valkrets

Analysenhet:

Population:

Personer födda 1896-1958, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1976

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Urvalet består av tre delurval, benämnda P73, T76 och P76. Delurval P73, panelurvalet, utgörs av de personer som också kontaktades för intervju vid 1973 års val. De personer i delurval P73 som var bortfall 1973 drogs med halva urvalssannolikheten 1976. Vid databearbetning vägs dessa med faktorn 2. Delurval T76, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1976, dvs personer som är födda under perioden 1954-01-01 - 1958-09-19. Delurvalet P76, är ett representativt urval för hela valmanskåren. Efter uppvägningen av 1973 års bortfall i delurval P73 utgör de tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt urval. Urvalsfraktionen i samtliga delurval är 0.000328 med undantag för bortfallet i 1973 års undersökning där urvalsfraktionen är 0.000164. Som urvalsram för delurvalen T76 och P73 har använts registret över totalbefolkningen (RTB) med aktualitet i vecka 23 1976. Vid samtliga urvalsdragningar och reduceringar till delurval har ett urvalsprogram för systematiska urval använts.

Finansiering:

Riksdagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1977) Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03856-0.
Libris

Petersson, O. (1978) Valet 1976. Allmänna valen 1976. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Petersson, O. (1978) Valundersökning 1976 : teknisk rapport. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04071-9.
Libris Google Books

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1984-12-01 doi:10.5878/002505

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1976

Citering:

Olof Petersson, Statistiska centralbyrån. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). Svensk valundersökning 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002505

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-23 — 1976-09-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-21 — 1976-10-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10-20 — 1976-11-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

290

Antal individer/objekt:

2652

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74,1%