Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

SND-ID: SND 0214

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställ

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-01 – 1979-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildningspolitik, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sten Berglund. Umeå universitet (1995). Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002447

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-01-01–1979-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

310

Antal individer/objekt

2287

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06