Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

SND-ID: SND 0214

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställ

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-01 – 1979-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildningspolitik, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sten Berglund. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002447

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-01-01–1979-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

310

Antal individer/objekt

2287

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06