Den nationella SOM-undersökningen 1998

SND-ID: SND 0739

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den trettonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 1998 var den första SOM-undersökning som genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle, medan Riks-2 har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En tredjedel av frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek.

I Riks-SOM 1998 omfattar båda formulären sju olika frågeområden. Båda formulären omfattar frågeområdena: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret (Riks-1) innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; energi, kärnkraft, bilism och miljö; samt medievanor. Medieformuläret (Riks-2) tar också upp: hälsa och hälsorisker; radio, tv och andra medier; samt bibli

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-1-X

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM Institute.

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Oscarsson, Henrik (ed.) (2003) Demokratitrender. SOM report no. 32. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-02-6.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-02-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 1998

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

2011-01-14
https://doi.org/10.5878/002350

Variabel tillagd : Frågorna 69-73 och bakgrundsvariabler

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002350

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30–1999-01-27
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Sammanslaget frågeformulär (1-2) (Frågeformulär)
  • Instrument: Frågeformulär (politik) (Frågeformulär)
  • Instrument: Frågeformulär (massmedia) (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

790

Antal individer/objekt

3561

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23