ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

SND-ID: SND 0917

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade stu

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-02-28 – 2011-04-26

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Allmän hälsa och välbefinnande, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

Ladda ner data

Version 2.0

2015-03-16
https://doi.org/10.5878/002622

Variabel borttagen : Q42TXT1, Q42TXT2, q54txt1, q54txt2, SE_ET_2o, SE_ET_3o, SE_ET_4o

... Visa mer..

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet (2015). ISSP 2011 - Åsikter om hälsa. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002622

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-02-28 – 2011-04-26

Insamlingsmetod

Postenkät med flera påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Postenkät med flera påminnelser.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-02-28–2011-04-26
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Frågeformulär ISSP 2011 (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 1966
  • Antal svar: 1158
  • Antal ej svarande: 808
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

118

Antal individer/objekt

1158

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.7%

Publicerad: 2013-04-21
Senast uppdaterad: 2020-01-17