ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade stu

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0917

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2011 undersöker åsikter hälsa.

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade stu

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-02-28 — 2011-04-26

Instrument:

Frågeformulär ISSP 2011 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Version 2.0:

2015-03-16 doi:10.5878/002622

Variabel borttagen : Q42TXT1, Q42TXT2, q54txt1, q54txt2, SE_ET_2o, SE_ET_3o, SE_ET_4o

Version 1.1:

2013-05-30 doi:10.5878/001536

Metadata tillagda

Version 1.0:

2013-05-13 doi:10.5878/002756

Tillgänglig dokumentation:

ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

Citering:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). ISSP 2011 - Åsikter om hälsa. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002622

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-02-28 — 2011-04-26

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Urvalsstorlek: 1966

Antal svar: 1158

Antal ej svarande: 808

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med flera påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-02-28 — 2011-04-26

Variabler:

118

Antal individer/objekt:

1158

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60,7%