Trafiksäkerhetsenkäten 2008

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den 27:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2008 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Idag är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 62,4 procent för urvalet 9 600 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 26 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Ny fråga för 2008 är bland annat om det anses rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljös

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0930

Alternativ titel:

TS-enkäten 2008

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den 27:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2008 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Idag är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 62,4 procent för urvalet 9 600 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 26 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Ny fråga för 2008 är bland annat om det anses rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljös

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-03 — 2008-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter dåvarande Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB).
För Region Norr gjordes ett tilläggsurval på 500 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Norrbottens län och Västerbottens län. Även för Region Mälardalen gjordes till tilläggsurval på 2 700 personer, för möjlighet att särredovisa Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.
Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 9 600 personer fördelat på 154 strata (11 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vägverket. (2008). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2008. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Trafiksäkerhetsenkäten 2008

Citering:

Vägverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001638

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-19 — 2008-05-23

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-19 — 2008-05-23

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät inklusive webbenkät med två skriftliga påminnelser.

Variabler:

96

Antal individer/objekt:

5986

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

62,4%