Trafiksäkerhetsenkäten 2008

SND-ID: SND 0930

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2008

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 27:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2008 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Idag är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 62,4 procent för urvalet 9 600 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 26 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Ny fråga för 2008 är bland annat om det anses rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljös

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter dåvarande Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB).
För Region Norr gjordes ett tilläggsurval på 500 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Norrbottens län och Västerbottens län. Även för Region Mälardalen gjordes till tilläggsurval på 2 700 personer, för möjlighet att särredovisa Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.
Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 9 600 personer fördelat på 154 strata (11 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-03 – 2008-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Vägverket. (2008). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2008. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2008

Version 1.0

Citering

Vägverket. Trafikverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001638

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Insamlingsmetod

Postenkät inklusive webbenkät med två skriftliga påminnelser.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-19–2008-05-23
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-19–2008-05-23
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 9 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

96

Antal individer/objekt

5986

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

62.4%

Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06