SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2014

SND-ID: SND 0990

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på samhälle och politik; i Riks-2 på medier och nyhetsförmedling; i Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet ä

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fyra randomiserade delurval om vardera 3 400 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Energi och naturresurser, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (eds.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub | Lärosätets databas | SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673328

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2014

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). Den nationella SOM-undersökningen 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002814

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19–2015-03-13
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Riks-2: Medier och nyhetsförmedling (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-3: Kultur, livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 13600
 • Antal svar: 6876
 • Antal ej svarande: 6724
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 762
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 5962
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

806

Antal individer/objekt

6876

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51% (brutto) / 54% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18