SOM-undersökningen i Värmland 2018

SND-ID: SND 1112

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2018

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen i Värmland 2018

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). <em>SOM-undersökningen i Värmland 2018</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/3y3b-y023">https://doi.org/10.5878/3y3b-y023</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25–2018-12-31
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 5000
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2370
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 195
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

369

Antal individer/objekt

2435

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51

Publicerad: 2020-04-02