Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

SND-ID: SND 1119

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 714-16

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

2668 individer i Danmark, Norge och Sverige i ålder 18-99 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Ett representativt urval i ålder (18–29, 30–44, 45–59 och över 60), kön och bostadsområde rekryterades via telefonregister i Danmark, Norge och Sverige. Respondenterna besvarade det webbaserade frågeformuläret online. Se artikeln av Slunge et al för ytterligare information.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-01 – 2016-10-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Danmark, Norge och Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Version 1.0

Citering

Daniel Slunge, Solveig Jore, Karen Angeliki Krogfelt, Martin Tugwell Jepsen, Anders Boman. Göteborgs universitet (2019). Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3qmz-r537

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-01 – 2016-10-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-01–2016-10-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

46

Antal individer/objekt

2668

Publicerad: 2019-11-04
Senast uppdaterad: 2019-11-06