GIS-material för arkeologiskt projekt: Sund och Russingstorp

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelatera

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Identifierare

SND-ID: SND 2013

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelatera

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: ÖG, Fivelsta,Sund 1:3 & 1:4, Russingstorp 1:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Sund-Russingstorp

Citering

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). <em>Sund-Russingstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001699">https://doi.org/10.5878/001699</a>

Intrasisprojekt

KM09013

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2420-09

Producents dnr för projektet

KM09013

ProjektID

p0509009

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktning med maskin. Totalt grävdes 53 schakt, varav 13 i området för den tidigare sankmarken i norr, 18 inom RAÄ 59 och 22 inom RAÄ 60. Den undersökta arealen uppgick totalt till cirka 4 185 m2 (1 377 löpmeter). Schakten var 11-47 meter långa och huvudsakligen runt tre meter bred

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09

Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06