GIS-material för arkeologiskt projekt: Sund och Russingstorp

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelatera

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Identifierare:

SND-ID: SND 2013

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelatera

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: ÖG, Fivelsta,Sund 1:3 & 1:4, Russingstorp 1:6

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001699

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001396

Ladda ner data:

Sund-Russingstorp

Citeringsförslag:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). <em>Sund-Russingstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001699">https://doi.org/10.5878/001699</a>

Intrasisprojekt:

KM09013

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2420-09

Producents dnr för projektet:

KM09013

ProjektID:

p0509009

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktning med maskin. Totalt grävdes 53 schakt, varav 13 i området för den tidigare sankmarken i norr, 18 inom RAÄ 59 och 22 inom RAÄ 60. Den undersökta arealen uppgick totalt till cirka 4 185 m2 (1 377 löpmeter). Schakten var 11-47 meter långa och huvudsakligen runt tre meter bred

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09

Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06