GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby 87:1

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kulturmiljövård Mälardalen (KM) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en kompletterande förundersökning av fornlämning Högby 87:1, ett gravfält från äldre järnålder. Fornlämningen ligger inom fastigheten Högby 5:12, i Högby socken, Mjölby kommun. Förundersökningen föranleddes av den planerade breddningen av väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Den västra delen av gravfältet undersöktes 1992 i samband med att väg 32 byggdes. Inför den nu aktuella ombyggnaden av vägen fanns en målsättning att den resterande östra delen av gravfältet skulle få ligga kvar och att en skyddszon skulle upprättas runt fornlämningsområdet under byggarbetstiden. Vid en förundersökning som KM utförde under sommaren 2009 visade det sig dock att gravfältet hade en betydligt större utbredning än vad som tidigare var känt. I förundersökningsschakten runt gravfältets skyddszon påträffades delar av stensättningar i sex av schakten. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en kompletterande förundersökning skulle göras i syfte att

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Identifierare:

SND-ID: SND 2016

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kulturmiljövård Mälardalen (KM) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en kompletterande förundersökning av fornlämning Högby 87:1, ett gravfält från äldre järnålder. Fornlämningen ligger inom fastigheten Högby 5:12, i Högby socken, Mjölby kommun. Förundersökningen föranleddes av den planerade breddningen av väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Den västra delen av gravfältet undersöktes 1992 i samband med att väg 32 byggdes. Inför den nu aktuella ombyggnaden av vägen fanns en målsättning att den resterande östra delen av gravfältet skulle få ligga kvar och att en skyddszon skulle upprättas runt fornlämningsområdet under byggarbetstiden. Vid en förundersökning som KM utförde under sommaren 2009 visade det sig dock att gravfältet hade en betydligt större utbredning än vad som tidigare var känt. I förundersökningsschakten runt gravfältets skyddszon påträffades delar av stensättningar i sex av schakten. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en kompletterande förundersökning skulle göras i syfte att

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001702

Version 1.0:

2012-09-14 doi:10.5878/001399

Ladda ner data:

Ett gravfält från äldre järnålder

Citeringsförslag:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). Ett gravfält från äldre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001702

Intrasisprojekt:

KM090100

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-27545-09

Producents dnr för projektet:

KM09100

ProjektID:

p0509010

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

I syfte att fastställa gravfältets utbredning och omfattning inom förundersökningsområdet grävdes fyra schakt med en sammanlagd storlek på omkring 3 75 m2. Detta motsvarar ungefär 16 % av förundersökningsområdets totala storlek. Schaktningen utfördes med en larvbandsdriven maskin för att minska riskerna för att köra sönd

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11

Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06