GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby 87:1

SND-ID: SND 2016

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kulturmiljövård Mälardalen (KM) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en kompletterande förundersökning av fornlämning Högby 87:1, ett gravfält från äldre järnålder. Fornlämningen ligger inom fastigheten Högby 5:12, i Högby socken, Mjölby kommun. Förundersökningen föranleddes av den planerade breddningen av väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Den västra delen av gravfältet undersöktes 1992 i samband med att väg 32 byggdes. Inför den nu aktuella ombyggnaden av vägen fanns en målsättning att den resterande östra delen av gravfältet skulle få ligga kvar och att en skyddszon skulle upprättas runt fornlämningsområdet under byggarbetstiden. Vid en förundersökning som KM utförde under sommaren 2009 visade det sig dock att gravfältet hade en betydligt större utbredning än vad som tidigare var känt. I förundersökningsschakten runt gravfältets skyddszon påträffades delar av stensättningar i sex av schakten. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en kompletterande förundersökning skulle göras i syfte att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Ett gravfält från äldre järnålder

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

I syfte att fastställa gravfältets utbredning och omfattning inom förundersökningsområdet grävdes fyra schakt med en sammanlagd storlek på omkring 3 75 m2. Detta motsvarar ungefär 16 % av förundersökningsområdets totala storlek. Schaktningen utfördes med en larvbandsdriven maskin för att minska riskerna för att köra sönd

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). Ett gravfält från äldre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001702

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Nyckelord

järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

KM090100

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-27545-09

Producents dnr för projektet

KM09100

ProjektID

p0509010

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06