GIS-material för arkeologiskt projekt: Trädgårdstorp

SND-ID: SND 2032

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeologisk slutundersökning vid Trädgårdstorp, inom del av Värö 3:1 och Ryd 1:1 i Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Tekniska Verken i Linköping AB avsåg att etablera en ny återvinningscentral (Malmen Återvinningscentral) inom fastigheten Ryd 1:1 samt att Linköpings kommun planerat för ett nytt skyttecentrum inom den angränsande fastigheten Värö 3:1. Undersökningarna omfattade delar av ett sammanhängande fornlämningsområde registrerat som RAÄ 126-128 i Kärna socken. Inom två undersökningsområden, Område 1 samt Område 2, dokumenterades lämningar efter en mesolitisk boplats samt en bosättning från senneolitikum och bronsålder, med bl a ett välbevarat tvåskeppigt hus från tiden runt 2000-1500 f Kr.
Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploate

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Värö 3:1, Ryd 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Trädgårdstorp

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Trädgårdstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001719

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Senneolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO200429

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5760-04

Producents dnr för projektet

1520574

ProjektID

p504001

Dataset 2
Trädgårdstorp

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Trädgårdstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001655

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Senneolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200325

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-18265-03

Producents dnr för projektet

422-3659-2003

ProjektID

p503025

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06