GIS-material för arkeologiskt projekt: En brons- och järnåldersboplats i Veta

SND-ID: SND 2041

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny detaljplan för Veta 5:5 med flera i Mantorp, Mjölby kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 och en förundersökning inom exploateringsområdet. Sammanlagt under utredningstillfället och förundersökningen påträffades omkring 75 anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Fornlämningsområdet är i avvaktan på tilldelning av RAÄ-nr noterat i fornlämningsregistret som UV 4 Veta socken. Fynd gjordes av järnålderskeramik samt av bränd lera. Delar av nedodlade boplats- och odlingslager kunde konstateras i flera skikt. Under dessa lager påträffades också anläggningar. Dateringar av sex anläggningar visar att lämningarna åtminstone täcker ett tidsspann från äldre bronsålder till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att avgöra om lagskyddade fasta fornlämningar kan komma att beröras av exploateringen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var a

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Mantorp

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Mantorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001728

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Boplatslämning övrig

Intrasisprojekt

AO200415

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19806-03

Producents dnr för projektet

421-4038-2003

ProjektID

p504010

Dataset 2
Mantorp

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Mantorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001729

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Boplatslämning övrig

Intrasisprojekt

AO200446

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6202-04

Producents dnr för projektet

422-1634-2004

ProjektID

p504013

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07