GIS-material för arkeologiskt projekt: Ombyggnad av elnätet söder om Boren

SND-ID: SND 2108

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under kortare perioder år 2006-2007 arkeologisk utredning etapp 1 och 2, arkeologisk förundersökning samt kontroll i samband med rasering av befintligt ledningsnät inom Motala stad, Asks och Ekebybornas socknar i Motala kommun. Anledningen var planerad ombyggnad av delar av elnätet. På två platser påträffades tidigare ej kända fornlämningar, vid Åkerby och Nässja, Ekebyborna sn. Väster om gravfältet RAÄ 62 vid Åkerby fanns ett kulturlager/flack nedgrävning samt keramik av förhistorisk karaktär (RAÄ 91). Vid Nässja finns flera kända fornlämningar i form av gravhögar. Här påträffades ett flertal anläggningar. Här fanns en förmodad grav (RAÄ 90). Norr om denna fanns flera, svårtolkade, stenkonstruktioner. Längre söderut påträffades medeltida kulturlager och en trolig ugnsbotten som daterats till sen vikingatid-tidig medeltid vars geografiska placering stämmer med läget för Nässja gårds-/bytomt enligt det historiska kartmaterialet (RAÄ 92). I närheten fanns en anläggning som tolkades som

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Vikingatid – Tidig/äldre medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Ask socken, Ekebyborna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ekebyborna and Ask, Åkerby 8:2, Nässja

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ombyggnad av elnätet söder om Boren

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ombyggnad av elnätet söder om Boren. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001851

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Vikingatid – Tidig/äldre medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2007
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Härd , Kulturlager , Ugnsbotten

Intrasisprojekt

AO2006020

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1565-06

Producents dnr för projektet

421-443-2006

ProjektID

p506017

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07