GIS-material för arkeologiskt projekt: Ombyggnad av elnätet söder om Boren

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under kortare perioder år 2006-2007 arkeologisk utredning etapp 1 och 2, arkeologisk förundersökning samt kontroll i samband med rasering av befintligt ledningsnät inom Motala stad, Asks och Ekebybornas socknar i Motala kommun. Anledningen var planerad ombyggnad av delar av elnätet. På två platser påträffades tidigare ej kända fornlämningar, vid Åkerby och Nässja, Ekebyborna sn. Väster om gravfältet RAÄ 62 vid Åkerby fanns ett kulturlager/flack nedgrävning samt keramik av förhistorisk karaktär (RAÄ 91). Vid Nässja finns flera kända fornlämningar i form av gravhögar. Här påträffades ett flertal anläggningar. Här fanns en förmodad grav (RAÄ 90). Norr om denna fanns flera, svårtolkade, stenkonstruktioner. Längre söderut påträffades medeltida kulturlager och en trolig ugnsbotten som daterats till sen vikingatid-tidig medeltid vars geografiska placering stämmer med läget för Nässja gårds-/bytomt enligt det historiska kartmaterialet (RAÄ 92). I närheten fanns en anläggning som tolkades som

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2108

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under kortare perioder år 2006-2007 arkeologisk utredning etapp 1 och 2, arkeologisk förundersökning samt kontroll i samband med rasering av befintligt ledningsnät inom Motala stad, Asks och Ekebybornas socknar i Motala kommun. Anledningen var planerad ombyggnad av delar av elnätet. På två platser påträffades tidigare ej kända fornlämningar, vid Åkerby och Nässja, Ekebyborna sn. Väster om gravfältet RAÄ 62 vid Åkerby fanns ett kulturlager/flack nedgrävning samt keramik av förhistorisk karaktär (RAÄ 91). Vid Nässja finns flera kända fornlämningar i form av gravhögar. Här påträffades ett flertal anläggningar. Här fanns en förmodad grav (RAÄ 90). Norr om denna fanns flera, svårtolkade, stenkonstruktioner. Längre söderut påträffades medeltida kulturlager och en trolig ugnsbotten som daterats till sen vikingatid-tidig medeltid vars geografiska placering stämmer med läget för Nässja gårds-/bytomt enligt det historiska kartmaterialet (RAÄ 92). I närheten fanns en anläggning som tolkades som

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Vikingatid — Tidig/äldre medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Ask socken, Ekebyborna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ekebyborna and Ask, Åkerby 8:2, Nässja

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001851

Version 1.0:

2012-11-22 doi:10.5878/001850

Ladda ner data:

Ombyggnad av elnätet söder om Boren

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ombyggnad av elnätet söder om Boren. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001851

Intrasisprojekt:

AO2006020

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1565-06

Producents dnr för projektet:

421-443-2006

ProjektID:

p506017

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 — 2007

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Vikingatid — Tidig/äldre medeltid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07