GIS-material för arkeologiskt projekt: Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle

SND-ID: SND 2182

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Kisa samhälle passerade ledningsnätet på vissa ställen registrerade lämningar inom samhället. Vid område 1, RAÄ 10:1 förekom inget av arkeologiskt intresse. Område 2 i närheten av RAÄ 68:1 innehöll två olika odlingsytor. Den ena täcktes av ett tjockt lager av fyllning. Själva odlingslagret bestod av ett jämntjockt lager av myllblandad sand. Det andra odlingslagret var bemängt med kol och med en härdrest (RAÄ 103) ovanpå. Vid område 3 nedanför Borgberget RAÄ 5:1 påträffades ett sotigt lager med kolsplitter och norr om detta fanns ett grått odlingslager. Inom område 4 vid Karlebyvägen förekom ett lerlager med fragment av porslin, rödgods, tegel och enstaka järnspikar. Lagren är odaterade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det förekom förhistoriska eller medeltida lämningar i de redan fastslagna fjärrvärmeschakten under gatunivåerna. Om det rörde sig om enstaka lämningar skulle de undersökas. Om det förekom s

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Kisa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvarteren Prosten 1, 2, Kisa kyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer
Dataset
Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001930

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Fossilt odlingslager , Härd

Intrasisprojekt

AO2006138

Länsstyrelsens dnr för projektet

433-17074-06

Producents dnr för projektet

422-3477-2006

ProjektID

p507029

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28