GIS-material för arkeologiskt projekt: Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och bes

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2199

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och bes

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Vrinnevi

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplaneläggning i Vrinnevi

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplaneläggning i Vrinnevi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001949">https://doi.org/10.5878/001949</a>

Intrasisprojekt

AO2007117

Producents dnr för projektet

421-3884-2007

ProjektID

p507046

RAÄ-nr

Norrköping 15

Norrköping 17

Norrköping 18

Norrköping 16

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08