GIS-material för arkeologiskt projekt: Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och bes

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2199

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och bes

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Vrinnevi

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001949

Version 1.0:

2012-10-16 doi:10.5878/001368

Ladda ner data:

Detaljplaneläggning i Vrinnevi

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Detaljplaneläggning i Vrinnevi. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001949

Intrasisprojekt:

AO2007117

Producents dnr för projektet:

421-3884-2007

ProjektID:

p507046

RAÄ-nr:

Norrköping 17

RAÄ-nr:

Norrköping 15

RAÄ-nr:

Norrköping 18

RAÄ-nr:

Norrköping 16

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08