GIS-material för arkeologiskt projekt: En bronsåldershärd intill skålgropar i Hageby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda området finns en skålgropsförekomst, RAÄ 30. Vid förundersökningen upptäcktes en härd strax söder om skålgropsförekomsten. Härden daterades till övergången äldre/yngre bronsålder. I övrigt hittades inga anläggningar eller fynd inom exploateringsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till fornlämningen RAÄ 30, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och ev. datera anläggningar och fynd.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2242

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda området finns en skålgropsförekomst, RAÄ 30. Vid förundersökningen upptäcktes en härd strax söder om skålgropsförekomsten. Härden daterades till övergången äldre/yngre bronsålder. I övrigt hittades inga anläggningar eller fynd inom exploateringsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till fornlämningen RAÄ 30, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och ev. datera anläggningar och fynd.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre bronsålder — Yngre bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hageby, Kv Gluggen 4:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001998

Version 1.0:

2012-10-25 doi:10.5878/001187

Ladda ner data:

Inför planerad detaljhandel

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför planerad detaljhandel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001998

Intrasisprojekt:

O20031

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21713-02

Producents dnr för projektet:

422-69-2003

ProjektID:

p503010

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre bronsålder — Yngre bronsålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07