GIS-material för arkeologiskt projekt: En bronsåldershärd intill skålgropar i Hageby

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda området finns en skålgropsförekomst, RAÄ 30. Vid förundersökningen upptäcktes en härd strax söder om skålgropsförekomsten. Härden daterades till övergången äldre/yngre bronsålder. I övrigt hittades inga anläggningar eller fynd inom exploateringsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till fornlämningen RAÄ 30, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och ev. datera anläggningar och fynd.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2242

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda området finns en skålgropsförekomst, RAÄ 30. Vid förundersökningen upptäcktes en härd strax söder om skålgropsförekomsten. Härden daterades till övergången äldre/yngre bronsålder. I övrigt hittades inga anläggningar eller fynd inom exploateringsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till fornlämningen RAÄ 30, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och ev. datera anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder — Yngre bronsålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hageby, Kv Gluggen 4:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Inför planerad detaljhandel

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför planerad detaljhandel</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001998">https://doi.org/10.5878/001998</a>

Intrasisprojekt

O20031

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21713-02

Producents dnr för projektet

422-69-2003

ProjektID

p503010

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder — Yngre bronsålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07