GIS-material för arkeologiskt projekt: En bronsåldershärd intill skålgropar i Hageby

SND-ID: SND 2242

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda området finns en skålgropsförekomst, RAÄ 30. Vid förundersökningen upptäcktes en härd strax söder om skålgropsförekomsten. Härden daterades till övergången äldre/yngre bronsålder. I övrigt hittades inga anläggningar eller fynd inom exploateringsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till fornlämningen RAÄ 30, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och ev. datera anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder – Yngre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hageby, Kv Gluggen 4:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Inför planerad detaljhandel

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför planerad detaljhandel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001998

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder – Yngre bronsålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Härd

Intrasisprojekt

O20031

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21713-02

Producents dnr för projektet

422-69-2003

ProjektID

p503010

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07