GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsen vid vadet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med sökschaktning för ett enbostadshus inom fastigheten Odensåker 5:4, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, påträffades boplatslämningar på den södra delen av den planerade tomten. Lämningarna utgjordes av en härd, ett stolphål och ett kulturlager. Fornlämningen kunde begränsas till platån och på ett flackare parti norr om platån framkom inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget och om så var fallet fastställa dess karaktär, utbredning, datering och potential för eventuell vidare undersökning samt se på möjligheterna att justera exploateringen så att fornlämningarna inte kom till skada.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2308

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med sökschaktning för ett enbostadshus inom fastigheten Odensåker 5:4, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, påträffades boplatslämningar på den södra delen av den planerade tomten. Lämningarna utgjordes av en härd, ett stolphål och ett kulturlager. Fornlämningen kunde begränsas till platån och på ett flackare parti norr om platån framkom inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget och om så var fallet fastställa dess karaktär, utbredning, datering och potential för eventuell vidare undersökning samt se på möjligheterna att justera exploateringen så att fornlämningarna inte kom till skada.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kullerstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kullerstad, Odensåker 5:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002069

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001245

Ladda ner data:

Sökschaktning för ett enbostadshus

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Sökschaktning för ett enbostadshus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002069">https://doi.org/10.5878/002069</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-18519-08

Producents dnr för projektet:

337/08

ProjektID:

p508019

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-25