GIS-material för arkeologiskt projekt: På gårdens slåttermark?

SND-ID: SND 2309

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköping stad och kommun. Det totala undersökningsområdet var ca 99 800 m2 stort och låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 297 och 326. Vid boplatsen RAÄ 397 framkom enstaka skärviga stenar samt en härd. I anslutning till boplatsen RAÄ 326 iakttogs rikligt med skärvig sten i markytan. I ett schakt påträffades två härdar som daterades till folkvandringstid. En bit bränd lera och två avslag av flinta och ultramylonit påträffades som ytfynd. Det förundersökta området kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397. Ett annat alternativ är att området brukats av flera gårdar, t e x för betesdrift. De fägator och vägbankar som från nordost leder ner mot mark, där förundersökningsområdet ingår, indikerar detta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, karaktä

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

folkvandringstid

Publikationer
Dataset
Inför en detaljplan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Inför en detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002070

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Nyckelord

folkvandringstid

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09–2008-10
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Härd

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13548-08

Producents dnr för projektet

288/08

ProjektID

p508020

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26