GIS-material för arkeologiskt projekt: Välbevarad medel- och stormaktstid i kvarteret Paraden

SND-ID: SND 2329

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under våren 2003 en arkeologisk förundersökning i kvarteret Paraden 8 i Norrköping. Undersökningen föranleddes av planerad nybebyggelse av bostäder. Förundersökningen visade att det inom exploateringsområdet finns mycket välbevarade äldre lämningar, från 1300-talet till mitten av 1600-talet. Lämningarna utgörs av omfattande och återkommande markberedningar och utfyllnadsarbeten från bostadsmiljöer. Detta är mycket ovanligt i Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt utröna eventuella förekomster av äldre bevarade lämningar inom exploateringsområdet. I det fall sådana fanns skulle deras omfattning, karaktär och datering klargöras.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Stormaktstiden

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarter Paraden

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Paraden

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis (av PI RAÄ), därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Paraden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001447

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Stormaktstiden

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04-28–2003-05-23
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Kulturlager

Intrasisprojekt

O20034

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2931-03

Producents dnr för projektet

422-652-2003

ProjektID

p503029

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2016-08-01