GIS-material för arkeologiskt projekt: Välbevarad medel- och stormaktstid i kvarteret Paraden

SND-ID: SND 2329

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under våren 2003 en arkeologisk förundersökning i kvarteret Paraden 8 i Norrköping. Undersökningen föranleddes av planerad nybebyggelse av bostäder. Förundersökningen visade att det inom exploateringsområdet finns mycket välbevarade äldre lämningar, från 1300-talet till mitten av 1600-talet. Lämningarna utgörs av omfattande och återkommande markberedningar och utfyllnadsarbeten från bostadsmiljöer. Detta är mycket ovanligt i Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt utröna eventuella förekomster av äldre bevarade lämningar inom exploateringsområdet. I det fall sådana fanns skulle deras omfattning, karaktär och datering klargöras.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Stormaktstiden

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarter Paraden

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Paraden

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis (av PI RAÄ), därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Paraden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001447

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Stormaktstiden

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04-28–2003-05-23
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Kulturlager

Intrasisprojekt

O20034

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2931-03

Producents dnr för projektet

422-652-2003

ProjektID

p503029

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2016-08-01