GIS-material för arkeologiskt projekt: På väg mot Galgen II

SND-ID: SND 2357

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk förundersökning genomfördes i kv Eddan under hösten 2004, med syfte att studera bevarandesituationen för äldre kulturlager samt dess potential och status inför en eventuell kommande slutundersökning. Kv Eddan är belägen i den medeltida och tidigmoderna staden Linköpings södra del. En av gatorna i området kallades under 1600-talet för Galggatan, eftersom stadens avrättningsplats låg i stadens södra utkant. Det har tidigare konstaterats att området rymmer avsevärd potential att studera stadens utbredning och expansion, liksom förhållandet mellan bebyggelse och odling. Resultatet från förundersökningen pekar på att vissa delar av undersökningsytan är störda av sentida bebyggelse och kabelschakt. Svårigheten att förundersöka dessa delar gör att det fortfarande finns en viss osäkerhet om huruvida alla kulturlager i dessa delar är förstörda. I övrigt finns bevarade kulturlager av olika karaktär över stora delar av ytan. Sammanfattningsvis bedömer UV Öst att undersökningsområdet i sin helhet bör bli föremål för e

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1800-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv Eddan

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Eddan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Eddan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001468

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1800-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-11–2004-11-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Bebyggelse , Kulturlager

Intrasisprojekt

O200498

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13552-04

Producents dnr för projektet

422-3305-2004

ProjektID

p504056

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02