GIS-material för arkeologiskt projekt: På väg mot Galgen II

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk förundersökning genomfördes i kv Eddan under hösten 2004, med syfte att studera bevarandesituationen för äldre kulturlager samt dess potential och status inför en eventuell kommande slutundersökning. Kv Eddan är belägen i den medeltida och tidigmoderna staden Linköpings södra del. En av gatorna i området kallades under 1600-talet för Galggatan, eftersom stadens avrättningsplats låg i stadens södra utkant. Det har tidigare konstaterats att området rymmer avsevärd potential att studera stadens utbredning och expansion, liksom förhållandet mellan bebyggelse och odling. Resultatet från förundersökningen pekar på att vissa delar av undersökningsytan är störda av sentida bebyggelse och kabelschakt. Svårigheten att förundersöka dessa delar gör att det fortfarande finns en viss osäkerhet om huruvida alla kulturlager i dessa delar är förstörda. I övrigt finns bevarade kulturlager av olika karaktär över stora delar av ytan. Sammanfattningsvis bedömer UV Öst att undersökningsområdet i sin helhet bör bli föremål för e

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2357

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk förundersökning genomfördes i kv Eddan under hösten 2004, med syfte att studera bevarandesituationen för äldre kulturlager samt dess potential och status inför en eventuell kommande slutundersökning. Kv Eddan är belägen i den medeltida och tidigmoderna staden Linköpings södra del. En av gatorna i området kallades under 1600-talet för Galggatan, eftersom stadens avrättningsplats låg i stadens södra utkant. Det har tidigare konstaterats att området rymmer avsevärd potential att studera stadens utbredning och expansion, liksom förhållandet mellan bebyggelse och odling. Resultatet från förundersökningen pekar på att vissa delar av undersökningsytan är störda av sentida bebyggelse och kabelschakt. Svårigheten att förundersöka dessa delar gör att det fortfarande finns en viss osäkerhet om huruvida alla kulturlager i dessa delar är förstörda. I övrigt finns bevarade kulturlager av olika karaktär över stora delar av ytan. Sammanfattningsvis bedömer UV Öst att undersökningsområdet i sin helhet bör bli föremål för e

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1800-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv Eddan

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-20 doi:10.5878/001468

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Kv Eddan

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Eddan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001468

Intrasisprojekt:

O200498

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13552-04

Producents dnr för projektet:

422-3305-2004

ProjektID:

p504056

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-11 — 2004-11-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1800-tal

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02