Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr om åkerholmen upptogs schakt och större ytor över ett ca 30 000 kvadratmeter stort område. I samtliga schakt förekom bränd lera under ett 0,2-
0,3 meter tjockt matjordslager. Provgropar grävdes också på själva åkerholmen. Här konstaterades ett 0,1-0,3 meter kulturlager, innehållande slagg, keramik, flinta,och brända ben. Kulturlagret var uppdelat i en nordlig och en sydlig del, åtskilda genom berg i dagen. På södra delen fanns två terrasseringar och två mindre stensättningar. 100 meter norr om holmen drogs två schakt, där det ena innehöll två härdar fyllda med skärvsten.

Fornlämningsområdet har kunnat begränsas till 10 meter ut från åkerholmen, utom åt norr, där ingen gräns kunnat sättas. Höga fosfathalter har uppmätts över ett ca 1 000 kvadratmeter stort område.

Sammanlagt påträffades 24 anläggningar bestående av sotgropar, härdar, slaggvarp, stolphål, skärvstenshögar, stens

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2366

Beskrivning:

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr om åkerholmen upptogs schakt och större ytor över ett ca 30 000 kvadratmeter stort område. I samtliga schakt förekom bränd lera under ett 0,2-
0,3 meter tjockt matjordslager. Provgropar grävdes också på själva åkerholmen. Här konstaterades ett 0,1-0,3 meter kulturlager, innehållande slagg, keramik, flinta,och brända ben. Kulturlagret var uppdelat i en nordlig och en sydlig del, åtskilda genom berg i dagen. På södra delen fanns två terrasseringar och två mindre stensättningar. 100 meter norr om holmen drogs två schakt, där det ena innehöll två härdar fyllda med skärvsten.

Fornlämningsområdet har kunnat begränsas till 10 meter ut från åkerholmen, utom åt norr, där ingen gräns kunnat sättas. Höga fosfathalter har uppmätts över ett ca 1 000 kvadratmeter stort område.

Sammanlagt påträffades 24 anläggningar bestående av sotgropar, härdar, slaggvarp, stolphål, skärvstenshögar, stens

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Linga 1:8

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Arkeologi i Sverige 1981. (1984). Stockholm: Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Libris
ISBN: 91-7192-599-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-08-05 doi:10.5878/002131

Ladda ner data:

Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002131

Organisationens dnr för undersökningen:

2791/81

ProjektID:

181001

ProjektID:

p181001

RAÄ-nr:

Överjärna 127:1

RAÄ-nr:

Överjärna 213

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24