Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127

SND-ID: SND 2366

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr om åkerholmen upptogs schakt och större ytor över ett ca 30 000 kvadratmeter stort område. I samtliga schakt förekom bränd lera under ett 0,2-
0,3 meter tjockt matjordslager. Provgropar grävdes också på själva åkerholmen. Här konstaterades ett 0,1-0,3 meter kulturlager, innehållande slagg, keramik, flinta,och brända ben. Kulturlagret var uppdelat i en nordlig och en sydlig del, åtskilda genom berg i dagen. På södra delen fanns två terrasseringar och två mindre stensättningar. 100 meter norr om holmen drogs två schakt, där det ena innehöll två härdar fyllda med skärvsten.

Fornlämningsområdet har kunnat begränsas till 10 meter ut från åkerholmen, utom åt norr, där ingen gräns kunnat sättas. Höga fosfathalter har uppmätts över ett ca 1 000 kvadratmeter stort område.

Sammanlagt påträffades 24 anläggningar bestående av sotgropar, härdar, slaggvarp, stolphål, skärvstenshögar, stens

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Linga 1:8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologi i Sverige 1981. (1984). Stockholm: Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Libris
ISBN: 91-7192-599-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127

Beskrivning

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002131

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Blästplats , Boplats , Järnframställning , Skärvstenshög

Organisationens dnr för undersökningen

2791/81

ProjektID

181001

p181001

RAÄ-nr

Överjärna 127:1

Överjärna 213

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24