Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Tallkärrsberget i Helgona

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt varav tre var tidigare kända RAÄ-nummer och två objekt var tre lokaler som Ostlänkeninven­teringen pekat ut. Sammantaget utgör objekten fyra gravar, två husgrundsterrasser, en kolningsmiljö med en kolbotten och en rest av kolarkoja, en naturbildning, en sannolikt sentida stensträng och tolv boplatser från äldre stenålder (mesolitisk tid). Ytterligare fyra lägen för förmodade boplatser utredningsgrävdes utan att ge indikationer på förhistorisk verksamhet.
De fyra gravarna utgör dels av den tidigare kända RAÄ 248, en liten stenfylld stensättning i bronsålders­läge, dels av tre nyupptäckta stensättningar. Två av de andra gravarna är även de stenfyllda stensättningar men av äldre järnålderstyp. Den tredje graven i samma grupp är en ofylld stensättning med mittsten och kantkedja.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2374

Beskrivning:

Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt varav tre var tidigare kända RAÄ-nummer och två objekt var tre lokaler som Ostlänkeninven­teringen pekat ut. Sammantaget utgör objekten fyra gravar, två husgrundsterrasser, en kolningsmiljö med en kolbotten och en rest av kolarkoja, en naturbildning, en sannolikt sentida stensträng och tolv boplatser från äldre stenålder (mesolitisk tid). Ytterligare fyra lägen för förmodade boplatser utredningsgrävdes utan att ge indikationer på förhistorisk verksamhet.
De fyra gravarna utgör dels av den tidigare kända RAÄ 248, en liten stenfylld stensättning i bronsålders­läge, dels av tre nyupptäckta stensättningar. Två av de andra gravarna är även de stenfyllda stensättningar men av äldre järnålderstyp. Den tredje graven i samma grupp är en ofylld stensättning med mittsten och kantkedja.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Stenålder — Mellanstenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Helgona-Ekeby 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-08-11 doi:10.5878/002144

Ladda ner data:

Tallkärrsberget i Helgona

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Tallkärrsberget i Helgona. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002144

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-5197-2006

Organisationens dnr för undersökningen:

421-3630-2006

ProjektID:

p407002

ProjektID:

407002

RAÄ-nr:

Helgona 344

RAÄ-nr:

Helgona 340

RAÄ-nr:

Helgona 336

RAÄ-nr:

Helgona 248

RAÄ-nr:

Helgona 334

RAÄ-nr:

Helgona 345

RAÄ-nr:

Helgona 338

RAÄ-nr:

Helgona 341

RAÄ-nr:

Helgona 333

RAÄ-nr:

Helgona 339

RAÄ-nr:

Helgona 342

RAÄ-nr:

Helgona 1:1

RAÄ-nr:

Helgona 343

RAÄ-nr:

Helgona 283

RAÄ-nr:

Helgona 346

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-04 — 2007-04-25

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Stenålder — Mellanstenålder

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24