Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Tallkärrsberget i Helgona

SND-ID: SND 2374

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt varav tre var tidigare kända RAÄ-nummer och två objekt var tre lokaler som Ostlänkeninven­teringen pekat ut. Sammantaget utgör objekten fyra gravar, två husgrundsterrasser, en kolningsmiljö med en kolbotten och en rest av kolarkoja, en naturbildning, en sannolikt sentida stensträng och tolv boplatser från äldre stenålder (mesolitisk tid). Ytterligare fyra lägen för förmodade boplatser utredningsgrävdes utan att ge indikationer på förhistorisk verksamhet.
De fyra gravarna utgör dels av den tidigare kända RAÄ 248, en liten stenfylld stensättning i bronsålders­läge, dels av tre nyupptäckta stensättningar. Två av de andra gravarna är även de stenfyllda stensättningar men av äldre järnålderstyp. Den tredje graven i samma grupp är en ofylld stensättning med mittsten och kantkedja.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Stenålder – Mellanstenålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Helgona-Ekeby 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Tallkärrsberget i Helgona

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Tallkärrsberget i Helgona. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002144

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Stenålder – Mellanstenålder

Insamlingsmetod

Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-04–2007-04-25
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-5197-2006

Organisationens dnr för undersökningen

421-3630-2006

ProjektID

p407002

407002

RAÄ-nr

Helgona 334

Helgona 345

Helgona 338

Helgona 341

Helgona 333

Helgona 339

Helgona 342

Helgona 1:1

Helgona 343

Helgona 283

Helgona 344

Helgona 346

Helgona 340

Helgona 336

Helgona 248

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24