Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Utbyggt lokstall vid Johannisborg

SND-ID: SND 2417

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Med anledning av en planerad utbyggnad av lokstallet på fastigheten Händelö 2:1 i Norrköping utfördes hösten 2006 en arkeologisk förundersökning. Denna gjordes i form av en antikvarisk kontroll i samband med grundschaktningen för den nya tillbyggnaden. Dessutom dokumenterades det berörda partiet av lokstallet. Lokstallet är beläget strax intill och delvis på platsen för Johannisborgs slottsruin, vilken uppfördes under första halvan av 1600-talet. Endast omrörda fyllnadsmassor fanns inom exploateringsområdet. Delar av fyllmassorna innehöll tegel och murbruk och kan härstamma från de rivna vallarna till slottet. Fyllnadsmassorna var dock blandade med modernare massor.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning

Dataset
Utbyggt lokstall vid Johannisborg

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad plan/karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Utbyggt lokstall vid Johannisborg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002263

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-25
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-18400-05

Organisationens dnr för undersökningen

690/05

ProjektID

506074

p506074

RAÄ-nr

Sankt Johannes 51:1

Publicerad: 2014-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-24