Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Himmelstalund

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vidareutveckling av området och för bostadsbyggnation i vattennära lägen. Det aktuella området för utredning omfattar en sammanlagd yta av 90 hektar i Borgs och Östra Eneby socknar, Norrköpings kommun. Området är huvudsakligen beläget sydväst om Motala ström, mellan gamla och nya E4:an. Undantaget utgörs av en mindre yta norr om strömmen i anslutning till E4:an och en yta sydöst om det stora hällristningsområdet i Himmelstalund (RAÄ 1, Östra Eneby sn) där Norrköpings kommun planerar ett besökscentrum för hällristningsområdet. Genom kart- och arkivstudier kunde läget för Borgs bytomt och Borgs säteri fastställas. Dessutom kunde redan utredda och undersökta ytor identifieras. Fältinventeringen påvisade dels ett antal objekt där fast fornlämning kan komma att beröras vid en eventuell exploatering, dels ytor där en exploatering inte kommer att beröra fast fornlämning. Dessutom innebar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2439

Beskrivning:

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vidareutveckling av området och för bostadsbyggnation i vattennära lägen. Det aktuella området för utredning omfattar en sammanlagd yta av 90 hektar i Borgs och Östra Eneby socknar, Norrköpings kommun. Området är huvudsakligen beläget sydväst om Motala ström, mellan gamla och nya E4:an. Undantaget utgörs av en mindre yta norr om strömmen i anslutning till E4:an och en yta sydöst om det stora hällristningsområdet i Himmelstalund (RAÄ 1, Östra Eneby sn) där Norrköpings kommun planerar ett besökscentrum för hällristningsområdet. Genom kart- och arkivstudier kunde läget för Borgs bytomt och Borgs säteri fastställas. Dessutom kunde redan utredda och undersökta ytor identifieras. Fältinventeringen påvisade dels ett antal objekt där fast fornlämning kan komma att beröras vid en eventuell exploatering, dels ytor där en exploatering inte kommer att beröra fast fornlämning. Dessutom innebar

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Himmelstalundsområdet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Version 1.0:

2014-12-09 doi:10.5878/002309

Ladda ner data:

Himmelstalund

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Himmelstalund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002309

Organisationens dnr för undersökningen:

312/09

ProjektID:

p509025

ProjektID:

509025

RAÄ-nr:

Borg 275:1

RAÄ-nr:

Borg 270:1

RAÄ-nr:

Borg 112:1

RAÄ-nr:

Borg 3:1

RAÄ-nr:

Borg 276:1

RAÄ-nr:

Borg 2:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller två shape-filer med data från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08-21 — 2009-08-25

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-09
Senast uppdaterad: 2017-01-03