Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Himmelstalund

SND-ID: SND 2439

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vidareutveckling av området och för bostadsbyggnation i vattennära lägen. Det aktuella området för utredning omfattar en sammanlagd yta av 90 hektar i Borgs och Östra Eneby socknar, Norrköpings kommun. Området är huvudsakligen beläget sydväst om Motala ström, mellan gamla och nya E4:an. Undantaget utgörs av en mindre yta norr om strömmen i anslutning till E4:an och en yta sydöst om det stora hällristningsområdet i Himmelstalund (RAÄ 1, Östra Eneby sn) där Norrköpings kommun planerar ett besökscentrum för hällristningsområdet. Genom kart- och arkivstudier kunde läget för Borgs bytomt och Borgs säteri fastställas. Dessutom kunde redan utredda och undersökta ytor identifieras. Fältinventeringen påvisade dels ett antal objekt där fast fornlämning kan komma att beröras vid en eventuell exploatering, dels ytor där en exploatering inte kommer att beröra fast fornlämning. Dessutom innebar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Himmelstalundsområdet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Himmelstalund

Beskrivning

ZIP-filen innehåller två shape-filer med data från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Himmelstalund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002309

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08-21–2009-08-25
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Organisationens dnr för undersökningen

312/09

ProjektID

509025

p509025

RAÄ-nr

Borg 3:1

Borg 276:1

Borg 275:1

Borg 2:1

Borg 270:1

Borg 112:1

Publicerad: 2014-12-09
Senast uppdaterad: 2017-01-03