Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2444

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Vendeltid

Nyare tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet

Citering

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002410">https://doi.org/10.5878/002410</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen

490/09

ProjektID

p510017

510017

RAÄ-nr

Borg 270:1

Norrköping 327

Borg 128:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-17 — 2010-09-03

Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Vendeltid

Nyare tid

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2019-09-11