Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2444

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Vendeltid

Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Utredning

Version 1.0:

2014-12-16 doi:10.5878/002410

Ladda ner data:

Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet

Citeringsförslag:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002410

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen:

490/09

ProjektID:

p510017

ProjektID:

510017

RAÄ-nr:

Borg 270:1

RAÄ-nr:

Norrköping 327

RAÄ-nr:

Borg 128:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av sex shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-17 — 2010-09-03

Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Vendeltid

Nyare tid

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2019-09-11