Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

SND-ID: SND 0030

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Denna undersökning är en del av projektet "Massmedieutveckling i 80-talet". För varje typ av beskriven utrustning har respondenten tillfrågats om antalet enheter, vilket år den inköpts och hur mycket den kostat. Andra frågor behandlade innehav av skivor och kassetter, typ av musik på skivor och kassetter, inköp under 1976 och hur mycket man lyssnar på olika typer av musik under en vecka. Dessutom ställdes frågor om prenumeration på olika tidningar, köp av enstaka nummer och tid ägnad åt att läsa tidningar.

Syfte:

Visa vilken mediautrustning som finns i de svenska hushållen

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Radio

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet har dragits av SCB ur RTBS.

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01–1977-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nilsson, C. (1978). Hemma i mediesamhället. PUB No 11 1978. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation. ISBN 91-7552-028-1.
Libris
ISBN: 91-7552-028-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Den version som överlämnats till SSD innehåller 2.914 individer, varav 6 st. måst uteslutas på grund av maskinläsfel. Den tillrättalagda versionen omfattar således 2.908 individer eller 68,9% av nettourvalet.

Version 1.0

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (1995). <em>Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002319">https://doi.org/10.5878/002319</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-03-25–1977-05-01
  • Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

167

Antal individer/objekt

2908

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68.9

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06